Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (September 2008) > Asılıyorum > İğrenç komplo teorisyenleri
Asılıyorum
İğrenç komplo teorisyenleri
Şevket Muamma Toksöz
Siz­le­ri bil­mem ama be­nim yaz ay­la­rında par­mak­la­rı­mı kı­pır­da­ta­cak ha­lim ol­maz sev­gi­li okur­la­rım.
Şez­lon­gu­ma uzan­dı­ğım­da, kar­şım­da de­niz ol­ma­sa göz­le­ri­mi bi­le aç­mak is­te­mem.
Göz­ka­pak­la­rı­nı kal­dı­ra­cak­sın da işin yok­sa kar­şı­ya ba­ka­cak­sın.
“Ba­kan, gö­rür” de­miş­ler.
Hem zor iş.
Hem teh­li­ke­li iş.
Ne lü­zu­mu var.
Hem ba­kıp ne­yi gö­re­ce­ğim?
Ben ço­cuk­la­rı­mın do­ğum­la­rı­nı gör­mek is­te­me­mi­şim.
Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın fa­re do­ğur­ma­sı­nı mı sey­re­de­ce­ğim!
İs­ter fın­dık fa­re­si, is­ter tar­la fa­re­si, is­ter ka­na­li­zas­yon sı­ça­nı ol­sun fark et­mez, hiçbi­rin­den hoş­lan­mam.
“Fa­re­nin dağ do­ğur­ma­sı­nı gör o za­man” der­se­niz, “Fa­sa fi­so iş­ler­le uğ­raş­ma­yın” de­rim.
Evet, bir za­man­lar Su­sur­luk ka­za­sı­na “fa­sa fi­so” di­yen­le­rin üs­tü­ne en de­mok­ra­tik, med­ya­tik, te­tik ref­leks­le­ri­miz­le yük­len­miş­tik.
O za­man öy­le ya­pın de­di­ler, öy­le yap­tık.
Ka­bak, hiç su­çu ol­ma­yan si­vil si­ya­set­çi­le­rin ka­fa­sın­da pat­la­dı.
Şim­di böy­le ya­pın di­yor­lar, böy­le ya­pı­yo­ruz.
Yi­ne ka­bak, si­vil si­ya­set­çi­le­rin ka­fa­sın­da pat­la­sın di­ye.
Yok çe­te var­mış, yok birta­kım sui­kast­ler plan­la­mış­, yok Da­nış­tay bas­kı­nı­nı da on­lar yap­mış, yok Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­ne bom­ba­yı on­lar at­mış.
Bun­lar üs­tat­la­rın da de­dik­le­ri gi­bi “iğ­renç komp­lo te­ori­le­ri.”
Dü­şü­nün ga­ze­te “Teh­li­ke­nin far­kın­da mı­sı­nız?” di­ye kam­pan­ya ya­pa­cak.
Son­ra ken­di ken­di­si­ne mil­let teh­li­ke­nin far­kın­da ol­sun di­ye bom­ba mı at­tı­ra­cak!
Bu man­tık­sız­lı­ğı hiç­bir ma­kul ço­ğun­luk üye­si ka­bul ede­mez.
Ne­den?
Az­gın azın­lık­lar, ma­kul ço­ğun­luk mu­cit­le­ri­ne “Ka­bul et­mey­yoz” di­ye çı­ğı­rın di­ye em­ret­tik­le­ri için.
Üs­tat­la­rım­dan öy­le gör­düm ki en iyi sa­vun­ma, ta­ar­ruz­dur.
Ge­lin siz­le­ri bu yaz sı­ca­ğın­dan se­rin ba­har ay­la­rı­na gö­tü­re­yim.
Ma­dem ge­ri­ye git­miş­ken bir-iki se­ne daha ge­ri­ye gi­de­lim.
Ka­fa­dan kaç se­ne ka­za­na­ca­ğı­mı­zı Ta­raf­gir Gök­han Öz­gün’e so­rar­sı­nız ar­tık.
Hem ben bu yaz sı­ca­ğın­da par­mak­la­rı­mı kı­pır­dat­ma­mış olu­rum.
Hem siz oku­duk­la­rı­nız kar­şı­sın­da do­na­kal­mış olur­su­nuz.
 
11 Ey­lül’müş
18 Ma­yıs 2006
BU ya­zı­yı yaz­dı­ğım sı­ra­da bu men­fur ci­na­ye­tin tüm ger­çek­le­ri ay­dın­lan­mış de­ğil­di. Önü­müz­de­ki bil­gi­ler bir fa­na­ti­ğin tür­ban ka­ra­rı­nı pro­tes­to için bu ci­na­ye­ti iş­le­di­ği­ni gös­te­ri­yor­du.
Ama hü­kü­me­te ya­kın kay­nak­lar, bu işin al­tın­dan “ulu­sal­cı” bir komp­lo­nun çı­ka­bi­le­ce­ği yo­ru­mu­nu ya­pı­yor­du.
Hat­ta ka­ti­lin Se­dat Pe­ker ve Ve­li Kü­çük’le iliş­ki­si­nin bu­lun­du­ğu is­tih­ba­ra­tı ve­ri­li­yor­du.
…İçin­de vic­dan olan in­san­lar, şu ölüm­cül çe­te­le­nin far­kın­da.
Bu­gü­ne ka­dar...
Evet, bu­gü­ne ka­dar bu ül­ke­de kim­se “din­ci” ol­du­ğu için öl­dü­rül­me­di.
Ama “din­siz” di­ye öl­dü­rü­len ve­ya ken­di­ne “din­ci” di­yen in­san­lar ta­ra­fın­dan kat­le­di­len çok in­sa­nı­mız var…
…Bu ül­ke­de hiç­bir in­san “Müs­lü­man din ada­mı” ol­du­ğu için öl­dü­rül­me­di.
Ama “Hı­ris­ti­yan” bir din ada­mı hem de ma­be­di­nin için­de kat­le­dil­di.
Evet, önü­müz­de böy­le bir bi­lan­ço var.
Ve bu fa­na­tizm çe­te­le­si­nin son mad­de­si de dün ya­zıl­dı.
Bu­gü­ne ka­dar hiç­bir hâ­kim ve­ya sav­cı, din­dar­la­rın le­hi­ne ka­rar ver­di di­ye ci­na­ye­te kur­ban git­me­di.
Ama Da­nış­tay’ın tür­ban­la il­gi­li ka­ra­rı­nı ve­ren beş üye­si, top­tan kat­li­am sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­dı.
…30 yıl ön­ce ba­şı­mı­za mu­sal­lat olan “Ba­na mil­li­yet­çi­ler adam öl­dü­rü­yor de­dir­te­mez­si­niz” mu­si­be­ti­ni, bu­gün “inanç” ver­si­yo­nu ile te­da­vü­le sok­ma­ma­mız ge­re­kir.
Çün­kü on­lar da ci­na­yet iş­ler­ler.
Hem de si­zi böy­le tek­zip eder­ce­si­ne iş­ler­ler.
Türk yar­gı­sı dün çok ağır, o ka­dar da teh­li­ke­li bir sal­dı­rı­ya uğ­ra­mış­tır.
Adı­nı da bü­tün açık­lı­ğı ile koy­ma­mız la­zım.
Bu, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin “11 Ey­lül”üdür.
Re­ji­min te­mel di­rek­le­rin­den bi­ri olan yar­gı tam kal­bin­den vu­rul­muş­tur.
Bu he­pi­mi­ze kar­şı ya­pıl­mış bir sal­dı­rı­dır.
He­pi­mi­zin bun­dan çı­kar­ma­sı ge­re­ken ders­ler var…
… “Di­ni sem­bol­ler üze­rin­den ucuz si­ya­set yap­mak­tan vaz­geç­mek...”
Dü­nün tek der­si bu­dur...
 
İğ­renç Komp­lo Te­ori­si
19 Ma­yıs 2006
KİM­DEN han­gi tep­ki­yi bek­le­diy­sem ay­nı­sı ge­li­yor.
Ma­lum çev­re ar­tık ka­bak ta­dı ve­ren o müt­hiş, o çok “ze­ki­ce” san­dık­la­rı komp­lo te­ori­si­ni yi­ne önü­mü­ze su­nu­yor.
“Bu ola­yı an­la­mak mı is­ti­yor­su­nuz, şu­na ba­ka­cak­sı­nız. Bu ey­lem ki­min işi­ne ya­ra­mış­tır?”
Ta­bii so­ru­nun bı­rak­tı­ğı boş­lu­ğu yi­ne ken­di kur­naz akıl­la­rın­ca dol­du­ru­yor­lar.
“Tür­ki­ye’yi ger­mek is­te­yen­le­rin...”
Ken­di ce­ma­at evin­de otu­ran­la­rı­nın ci­na­yet­le­ri­ni bir tür­lü sa­bı­ka si­ci­li­ne ge­çi­re­me­yen­le­rin sı­ğın­dı­ğı nok­ta, bu iğ­renç komp­lo te­ori­si­dir.
Ni­te­kim dün­den iti­ba­ren yi­ne ısı­tı­lıp ser­vi­se kon­du.
…Ama biz­zat ci­na­ye­ti iş­le­yen adam ne di­yor:
“Ben Al­lah’ın as­ke­ri­yim, tür­ban ka­ra­rı­nı pro­tes­to et­mek için vur­dum.”
Arınç is­te­di­ği ka­dar kız­sın, tür­ban de­ğil de­sin.
Önü­müz­de­ki tab­lo bu­dur.
Eli si­lah­lı adam, “Ben bu ci­na­ye­ti tür­ban için iş­le­dim” di­yor.
Şim­di biz ken­di­si­ne, “Ha­yır kar­de­şim, sen bu ci­na­ye­ti tür­ban için iş­le­me­din” mi di­ye­ce­ğiz?
De­sek ne ya­zar?
Bu­gün o, ya­rın baş­ka­la­rı elin­de si­lah bir yer­le­re da­la­cak, “Tür­ban için”, “İmam-ha­tip için” ci­na­yet iş­le­me­ye de­vam ede­cek.
 
Ma­lum Ma­kul Ba­kış
23 Ma­yıs 2006
Da­nış­tay ola­yı­nın dün­ya­ya yan­sı­ma bi­çi­mi şu­dur:
Tür­ba­nı ya­sak­la­yan la­ik mah­ke­me üye­si, din­ci bir fa­na­tik ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­müş­tür.
Pa­ra­no­ya­la­rın mia­dı dol­du.
Şim­di ola­ya akıl­cı bak­ma za­ma­nı gel­di.
 
Er­ge­ne­kon Ce­mi­ye­ti­ne Gi­den Yol
25 Ma­yıs 2006
Bir ül­ke­de, ana­ya­sal dü­ze­nin en kri­tik ku­rum­la­rın­dan bi­ri ba­sı­lır ve di­ni ko­nu­da ka­rar ver­miş bir da­ire­nin üye­le­ri top­tan öl­dü­rül­me­ye kal­kı­şı­lır­sa, bu ta­ri­hî önem­de bir olay­dır.
O ne­den­le ben bu­na “Cum­hu­ri­yet’in 11 Ey­lül’ü” ola­rak bak­ma­ya de­vam ede­ce­ğim.
…Baş­ba­kan Er­do­ğan kri­tik bir kav­şa­ğa gel­di.
Önün­de iki yol var.
Bi­ri es­ki “ce­ma­at evi­ne” gi­di­yor.
Öte­ki ise “ce­mi­ye­te.”
Eğer bü­tün Tür­ki­ye’nin baş­ba­ka­nı ol­mak is­ti­yor­sa, “ce­mi­yet yo­lu­na” git­me­si ge­re­ke­cek­tir.
…Emin olu­nuz ce­mi­yet de bu­nu bek­li­yor...
 
Ha­ya­let­le Sörf
27 Ma­yıs 2006
GEÇ­MİŞ­TE bir ke­re da­ha yaz­mış­tım. Bir ke­re da­ha ha­tır­la­mak­ta ya­rar var.
Çün­kü “de­rin dev­let” ha­ya­le­ti yi­ne or­ta­ya çık­tı.
İs­te­yen o ha­ya­le­tin ora­sı­na bu­ra­sı­na sa­rı­lıp sörf yap­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Bu ha­ya­le­te bir iğ­ne ba­tır­ma­nın za­ma­nı gel­di.
…Sa­mi­mi gö­rü­şü­mü be­lir­te­yim.
Tür­ki­ye’de “de­rin dev­let”, za­man za­man ger­çe­ğe de de­ğen, ama asıl ta­ra­fı ef­sa­ne âle­min­de kal­mış dev bir ha­ya­let­tir.
 
Ka­mu­oyu­nu Ya­nıl­tan Kim?
30 Ma­yıs 2006
DA­NIŞ­TAY sal­dı­rı­sı, mah­ke­me­nin ka­ra­rıy­la baş­ka bir yo­la gir­di. Tür­ki­ye bel­ki de ta­ri­hi­nin en ağır de­zen­for­mas­yon ola­yı­nı ya­şa­dı.
Şim­di her­kes şu­nu me­rak edi­yor.
Baş­ba­kan’a bu açık­la­ma­la­rı kim yap­tır­dı, ka­mu­oyu­nu kim ya­nılt­tı?
Bu ci­na­ye­ti tür­ban ka­ra­rı yü­zün­den iş­le­di­ği­ni iti­raf eden bir ki­şi­nin ey­le­mi­ni, ne­re­dey­se dev­le­tin, or­du­nun üze­ri­ne yık­ma­ya kim kalk­tı?
…Dün yurt­dı­şın­day­ken İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler ara­dı, bu ko­nu­yu ko­nuş­tum.
… “Hü­kü­me­tin çe­şit­li üye­le­ri­ne bun­la­rın çe­te, ör­güt ol­du­ğu yo­lun­da açık­la­ma­lar yap­tı­rıl­dı. Siz­ce bun­lar ney­di?”
- Ör­güt den­diy­se bu Ce­za Ka­nu­nu’nun ta­ri­fi çer­çe­ve­sin­de ör­güt an­la­mı­na ge­li­yor­du. Ya­ni bir ey­le­mi ger­çek­leş­tir­mek için bir­kaç ki­şi­nin bir ara­ya gel­me­si. Cum­hu­ri­yet ola­yı böy­ley­di. Yok­sa bil­di­ği­miz bel­li bir ya­pı­lan­ma yok. Ay­rı­ca var­sa bi­le bu­nu öy­le 4 gün­de or­ta­ya çı­kar­mak müm­kün de­ğil.
…Ay­rı­ca içer­de­ki sa­nık “Ben bu işi Da­nış­tay’ın tür­ban ka­ra­rı­nı pro­tes­to et­mek için yap­tım” di­yor. Ama bir­ta­kım çev­re­ler dı­şa­rı­ya, ucu or­du­ya ka­dar da­ya­nan komp­lo te­ori­le­ri sız­dı­rı­yor.”
- Bu ola­yın An­ka­ra bo­yu­tu var. On­lar biz­den ne is­te­diy­se ver­dik. Sor­gu­yu bi­le An­ka­ra’ya bı­rak­tık.
 
Ba­kar Kör
31 Ma­yıs 2006
…Da­nış­tay’da­ki ci­na­ye­ti iş­le­yen ki­şi po­li­sin elin­de.
Bu ki­şi ıs­rar­la, “Bu ola­yı tek ba­şı­ma plan­la­dım ve ger­çek­leş­tir­dim. Da­nış­tay’ın tür­ban ko­nu­sun­da­ki ka­ra­rı­na tep­kiy­le yap­tım” di­yor.
…Or­ta­da bir ci­na­yet var.
Ci­na­yet­te ha­ya­tı­nı kay­bet­miş in­sa­nın ya­kın­la­rı­nın ya­sı he­nüz bit­me­miş.
Ya­ra­lı­la­rın ve ya­kın­la­rı­nın ya­ra­la­rı he­nüz sa­rıl­ma­mış.
Ve ba­zı si­ya­set­çi­ler, ga­ze­te­ci­ler bir­ta­kım komp­lo te­ori­le­ri ile bu in­san­la­ra kar­şı akıl al­maz bir say­gı­sız­lık için­de her­ke­se ha­ka­ret yağ­dır­dı.
…Or­ta­da biz­zat sa­nı­ğın iti­raf­la­rı var­ken ne­den­se ba­zı ga­ze­te­le­re ale­la­ce­le bir­ta­kım fo­toğ­raf­lar ve gü­ya bil­gi­ler sız­dı­rıl­dı.
…Ba­ğım­sız yar­gı o fo­toğ­raf­la­ra bak­tı ama on­la­rın gös­ter­mek is­te­dik­le­ri­ni gör­me­di.
…Çün­kü bu komp­lo ar­tık ona bu­na de­ğil, bu ül­ke­nin dev­le­ti­ne, as­ke­ri­ne yö­nel­miş­tir.
“En de­rin komp­lo” iş­te bu­dur...
 
Ma­yıs 2006’ya ait bu 7 alın­tı, se­rin­le­me­ni­ze, ilik­le­ri­ni­ze ka­dar tit­re­me­ni­ze eğer yet­me­diy­se bir alın­tı­yı da üs­ta­dın ga­ze­te­sin­den kov­du­ğu di­ğer üs­ta­dın ola­yın se­ne-i dev­ri­ye­si üze­ri­ne çi­zik­tir­di­ği sa­tır­lar­dan ya­pa­yım.
“Bir üs­tat di­ğer bir üs­ta­dı ne­den ko­var üs­tat?” di­ye te­ker­le­me so­ru­su so­ra­cak olur­sa­nız ce­va­bım bir ata­sö­zü ola­cak­tır:
“İki cam­baz bir ip­te oy­na­maz” da on­dan.
Çün­kü İP’te sa­de­ce Do­ğu Pe­rin­çek oy­nar.
Ya­zı­yı okur­ken “7 Öz­kök, 1 Çö­la­şan mı eder yok­sa 7 Çö­la­şan, 1 Öz­kök mü?” dü­şü­nür­sü­nüz ar­tık.
 
17 Ma­yıs 2007, Emin Çö­la­şan
Ar Da­ma­rı
TÜR­Kİ­YE, Tür­ki­ye ola­lı böy­le bir iğ­renç­li­ğe ta­nık ol­ma­mış­tı. 17 Ma­yıs 2006 gü­nü, bun­dan tam bir yıl ön­ce Da­nış­tay bas­kı­nı­nı deh­şet­le öğ­re­ni­yor­duk.
Sa­bah sa­at­le­rin­de elin­de ta­ban­ca­sıy­la bir adam, Da­nış­tay’ın ka­pı­sın­dan içe­ri gi­ri­yor, top­lan­tı ha­lin­de bu­lu­nan 2. Dai­re’yi ba­sı­yor ve elin­de­ki ta­ban­ca ile he­yet üye­le­ri­ne tek tek ve he­def gö­ze­te­rek ateş edi­yor­du…
…Adam de­fa­lar­ca ateş et­ti. İşi bi­tin­ce ta­ban­ca­yı be­li­ne sok­tu ve so­ğuk­kan­lı bir bi­çim­de çı­kış ka­pı­sı­na doğ­ru yü­rü­me­ye baş­la­dı.
… Ka­til kaç­ma­ya ça­lı­şır­ken Da­nış­tay’da gö­rev­li po­lis­ler ta­ra­fın­dan ya­ka­lan­dı.
Adı: Al­pas­lan As­lan. Mes­le­ği: Avu­kat!
Da­nış­tay bas­kı­nın­dan bir sü­re ön­ce İs­tan­bul’da Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­nin bom­ba­lan­ma­sı ola­yı­nı da ba­şar­mış­tı!
…Pe­ki bu ada­mı kim tah­rik et­miş­ti? Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de ilk kez, bir yük­sek yar­gı or­ga­nı ni­çin ba­sıl­mış­tı?
2. Dai­re, bir sü­re ön­ce bir tür­ban ka­ra­rı ver­miş, tür­ban­lı bir ana­oku­lu öğ­ret­me­ni­nin okul­da ders ver­me­si­ni ya­sa­la­ra ay­kı­rı bul­muş­tu.
Pe­ki, son­ra ne­ler ol­muş­tu?
Va­kit isim­li bir İs­lam­cı ga­ze­te, Da­nış­tay 2. Da­ire­si ta­ra­fın­dan ve­ri­len bu ka­ra­rı ve ka­ra­rı ve­ren üye­le­ri do­kuz sü­tun man­şe­ti­ne ta­şı­mış­tı: İş­te o üye­ler.
İşin da­ha­sı da var! Bu tür­ban ka­ra­rı açık­lan­dık­tan son­ra Re­cep Er­do­ğan, Ab­dul­lah Gül, Ce­mil Çi­çek, Meh­met Ali Şa­hin gi­bi­ler de­meç ve­rip yar­gı­nın ka­ra­rı­nı kı­na­mış­lar­dı.
Bir yar­gı ka­ra­rı dü­şü­nün, ül­ke­yi yö­ne­ten­ler onu kı­nı­yor! Ve on­la­rın des­tek­çi­si olan Va­kit ga­ze­te­si o ka­ra­rı ve­ren yar­gıç­la­rı açık­ça he­def gös­te­ri­yor...
Ve bir ka­til or­ta­ya çı­kıp işi si­la­hıy­la bi­ti­ri­yor!
Tür­ki­ye böy­le bir ola­yı ilk kez 17 Ma­yıs 2006 gü­nü, bun­dan tam bir yıl ön­ce bu­gün ya­şa­dı.
Bu yüz ka­ra­sı ola­yı ya­ra­tan­lar, he­def gös­te­ren­ler, ça­nak tu­tan­lar, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’ni din sö­mü­rü­sü ve din be­zir­gân­lı­ğı ile yö­net­me­ye kal­kı­şan­lar kı­na yak­sın­lar.
Utan­sın­lar... Eğer ar da­mar­la­rı şim­di bi­le çat­la­ma­dı ise!
31 Tem­muz 2008’de Pe­ri­han da san­ki mağ­den bul­muş gi­bi şöy­le yaz­mış:
Bu mem­le­ket­te öl­dür Al­lah iş­siz (ga­ze­te­ci) kal­ma­mak için 1) Re­zil ola­cak­sın 2) Ajan ola­cak­sın.
 
SON TAH­MİN
Ar da­mar­la­rı çat­la­maz, çat­la­ma­ya­cak!

Paylaş Tavsiye Et