Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (November 2008) > Merhaba >
Merhaba
Oruç ge­ri çe­kil­me­dir. Dün­ya­ya bu­la­nan in­san be­de­ni­nin bir ay için ol­sun arın­dı­rıl­ma­sı­dır. Be­den arı­nın­ca ruh da te­miz­le­nir. Ça­ğı­mız­da be­den ru­ha kar­şı o ka­dar hoy­rat, o ka­dar da­yat­ma­cı­dır ki, be­de­nin ege­men­li­ğin­den bir sü­re kur­tu­luş, ade­ta son­suz kur­tu­lu­şun ka­pı­la­rı­nı ara­lar. İki Ha­dis-i Şe­rif: Sa­bır ima­nın ya­rı­sı­dır. Oruç sab­rın ya­rı­sı­dır. İmam Ga­za­li şöy­le bir so­nuç çı­ka­rı­yor: De­mek ki, oruç ima­nın çey­re­ği­dir. Ne gü­zel he­sap!
Oruç ayı Kaf­kas­ya’da cid­di bir ça­tış­may­la gel­di. Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı, bir Avus­tur­ya pren­si­nin Sa­ray­bos­na’da öl­dü­rül­me­siy­le baş­la­mış­tı. Ba­zı yo­rum­cu­lar, Gür­cü-Rus ça­tış­ma­sı­nın da ye­ni bir so­ğuk sa­va­şın ha­ber­ci­si ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor­lar. Açık olan şu: Gür­cü­ler Ab­haz­ya ve­ya Oset­ya’da; Rus­lar Gür­cis­tan’da; Ame­ri­ka­lı­lar Kaf­kas­ya’da sa­de­ce ken­di ben­cil çı­kar­la­rı­nı kol­lu­yor; ulus­la­rı­nın be­de­ni­ni şi­şir­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Be­den­le­ri on­la­rın da ruh­la­rı­na hâ­kim ol­muş. Adam ol­mak is­ti­yor­lar­sa, oruç tut­sun, ge­ri çe­kil­me­yi öğ­ren­sin­ler!
Ka­pak bö­lü­mü­müz­de bu ye­ni kar­ga­şa­nın ana­li­zi­ni yap­ma­ya ça­lı­şan öz­gün ya­zı­lar var. Tal­ha Kö­se, Nuh Yıl­maz, Vü­gar İman­bey­li, Eb­ru Afat, Se­vinç Al­kan Öz­can ve Mu­zaf­fer Şe­nel Kaf­kas­ya’da­ki ha­re­ket­li­li­ğin Rus­ya, ABD, Av­ru­pa, Tür­ki­ye ve böl­ge je­opo­li­ti­ği ba­kı­mın­dan an­la­mı­nı tar­tış­tı­lar.
Ey­lül dos­ya­mız­da, Türk­ler­le Arap dün­ya­sı ara­sın­da olu­şan ve ba­zı­la­rı­nı pek te­dir­gin et­mi­şe ben­ze­yen ye­ni iliş­ki­le­rin ma­hi­yet ve sey­ri­ni ele al­dık. Bur­han Kö­roğ­lu, Fat­ma­nur Al­tun, Me­lik­şah Ut­ku ve Ümit Ak­soy bu bağ­lam­da ge­le­cek­ten umut­lu ol­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni his­set­ti­ri­yor­lar.
Bu ay­ki Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz, dün­ya ça­pın­da bir ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler uz­ma­nı. Prof. Ric­hard Falk, bir yan­dan İs­ra­il’in Or­ta­do­ğu’da­ki is­tik­rar­sız ko­nu­mu­na ve Tür­ki­ye’nin böl­ge­de­ki ye­ni ara­bu­lu­cu­luk ro­lü­ne de­ği­nir­ken; di­ğer yan­dan Türk iç si­ya­se­ti­ne ve ye­ni kü­re­sel dü­ze­nin do­ğa­sı­na da­ir çar­pı­cı açık­la­ma­lar ya­pı­yor. Falk’a gö­re, ye­ni kü­re­sel dü­ze­nin ide­olo­ji­si din ve me­de­ni­yet ai­di­yet­le­riy­le be­lir­le­ne­cek.

Paylaş Tavsiye Et