Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (March 2009) > Asılıyorum > A Milliler hakkında iddianame
Asılıyorum
A Milliler hakkında iddianame
Şevket Muamma Toksöz
Eu­ro 2008’de ya­rı fi­na­le çı­kan ta­kım­la­ra bir göz ata­lım.
İs­pan­ya, Rus­ya, Al­man­ya, Tür­ki­ye.
Pe­ki fi­na­le çı­kan­lar:
İs­pan­ya, Al­man­ya.
Ya, ya!
Ün­lü fi­lo­zof Ki­er­ke­ga­ard’ın ün­lü ese­ri­nin is­mi ney­di pe­ki;
Ya ya da.
İs­min­de bi­le bir mey­me­net ol­ma­yan bu Da­ni­mar­ka­lı yüz­yıl ön­ce­sin­den ne de­miş;
“Bir fut­bol tur­nu­va­sı dü­zen­ler­se­niz ku­pa­yı ya bir Hı­ris­ti­yan’a, ya da di­ğer bir Hı­ris­ti­yan’a ve­rin” de­miş.
Ya ya da ad­lı ese­ri­nin kı­sa­ca as­lı esa­sı bu­dur.
Al­man­ya, İs­pan­ya, Rus­ya’nın hep­si­nin so­nun­da bir “ya” eki var­dır.
İş­te gö­re­me­di­ği­niz, akıl ede­me­di­ği­niz komp­lo bu­dur.
Adam­lar kar­şı­mı­za geç­miş­ler tur­nu­va nu­ma­ra­sıy­la “ya, ya, ya!” de­yip ale­nen biz­le dal­ga ge­çi­yor­lar.
Biz ne ya­pı­yo­ruz;
Dok­sa­nın­cı da­ki­kada tam dok­san­dan go­lü yi­yip ele­ni­yo­ruz.
Hem de kim ta­ra­fın­dan?
Ga­lip ge­le­ce­ğiz di­ye de­fa­lar­ca yan­la­rın­da sa­va­şa gi­rip her de­fa­sın­da şa­pa otur­du­ğu­muz, dost bil­di­ği­miz Al­man­lar ta­ra­fın­dan.
Bir fut­bol­cu çı­kıp de­sey­di ki;
“Bak­tık bü­tün stad Tür-ki-ye, Tür-ki-ye, Tür-ki-ye di­ye tem­po tu­tu­yor.
‘Ye’yi emir te­lak­ki et­tik.
Son da­ki­ka go­lü­nü onun için ye­dik.
Ne­ti­ce­de biz as­ker mil­le­tiz.”
Bu açık­la­ma­ya ca­nım fe­da ol­sun der­dim.
Ama bu ger­çek de­ğil. Ken­di­mi­zi kan­dır­ma­ya­lım.
Adam­lar her maç­ta ön­ce bi­zi ye­ne­bi­le­cek­le­ri­ni gös­ter­di­ler.
Ama son da­ki­ka­lar­da gol­le­ri yi­yip otur­du­lar.
Ne­den?
 
Hİ­LAL
Türk sa­vaş ta­ri­hi­ni bil­me­yen­ler bu so­ru­nun ce­va­bı­nı ve­re­mez­ler.
Es­ki­den, çok ama çok es­ki­den, biz sa­vaş­lar­da ani­den gö­bek­ten çe­ki­lir, de­fan­sif oy­nar gi­bi ya­par­dık.
Adam­lar he­ye­can­la bi­zim bo­şalt­tı­ğı­mız ala­na de­fan­sıy­la, or­ta sa­ha oyun­cu­suy­la, for­ve­tiy­le, şö­val­ye­siy­le da­lar­lar­dı.
Ama biz uzun yan pas­lar ve sağ­lam ka­nat or­ga­ni­zas­yon­la­rı ile her iki kol­dan iler­ler, adam­la­rın ka­le­le­ri­nin ar­ka­sın­dan do­la­nır­dık.
Ve ani­den hi­la­li ka­pa­tır­dık.
Ton­ga­ya bas­tık­la­rı­nı an­la­dık­la­rın­da ar­tık çok geç olur­du.
İş­te şim­di on­la­rın bi­ze yap­tık­la­rı, geç­miş­te bi­zim on­la­ra yap­tık­la­rı­mı­zın ay­nı­sı­dır.
Bi­zi ya­rı fi­na­le ka­dar çek­ti­ler ve ora­da boğ­du­lar.
Al­man­lar bi­ze, bi­zim İs­viç­re­li­le­re, Çek­le­re, Hır­vat­la­ra yap­tı­ğı­mı­zın ay­nı­sı­nı yap­tı­lar.
Ön­ce top­la­rı­mı­zı di­rek­le­rin­den dön­dür­dü­ler.
Son­ra öne ge­çir­di­ler.
Son ana ka­dar bi­zi umut­lan­dır­dı­lar.
Son­ra tam dok­san­da ipe çek­ti­ler.
Grup­tan çı­ka­ma­dan elen­sek ya­şa­dı­ğı­mız trav­ma bu ka­dar de­rin ol­maz­dı.
Za­ten güç­süz­ken ipe çe­ki­lir­sen, ipi çe­ken de güç­süz de­mek­tir.
Ken­di­ni en muk­te­dir gör­dü­ğün an­da ala­şa­ğı edil­mek.
Ka­fa ko­par­tı­rım zan­ne­der­ken ka­fa­sı ke­sil­mek.
İş­te oyu­nun ha­sı.
Onun için Av­ru­pa Bir­li­ği’nin amb­le­mi­ne tek­rar ba­kın.
Dı­şa­rı­dan ge­le­ni içe­ri­ye al­ma­yan, içe­ri­sin­de­ki­ni dı­şa­rı sal­ma­yan ka­pan­mış bir hi­lal gö­re­cek­si­niz.
Re­el po­li­tik­ten ve müs­pet bi­lim­den na­si­bi­ni al­ma­mış bi­zim saf­ti­rik­le­re so­rar­sa­nız son sa­ni­ye­ler­de maç­la­rı çe­vir­me­miz bir mu­ci­zey­miş.
Yu­nan­lı­lar bi­le “Bel­li ki Tan­rı Türk­le­ri tu­tu­yor” de­miş­miş.
Bü­tün bu olan bi­te­ne ka­der mi di­ye­ce­ğiz!
Şah­sen ben ka­de­re inan­mam.
Ka­der di­ye­rek Ab­dur­rah­man Bey’in id­di­ana­me­sin­de de yer al­mak is­te­mem.
Bu yüz­yıl­da mu­ci­ze­ler­den dem vur­mak bı­ra­kın par­ti ka­pat­ma­yı mil­li ta­kı­mın ka­pa­tıl­ma­sı için bi­le ye­ter­li ge­rek­çe­dir.
 
İD­Dİ­A­NA­ME
İş­bu se­bep­le;
Ana spon­sor­luk adı al­tın­da bir ke­li­me oyu­nu ya­pı­la­rak A Mil­li­le­rin an­ne­le­ri­nin bir rek­lam fil­min­de oy­na­tıl­ma­la­rı;
Ka­mu­sal alan ol­du­ğu hiç tar­tı­şıl­ma­ya­cak sa­rih­lik­te ayan be­yan bel­li olan ek­ran­lar­dan ma­sum bir ey­lem­miş gi­bi, bir sem­bol ol­du­ğu tes­cil­len­miş tür­ba­nın rek­la­mı­nın ya­pıl­ma­sı;
Va­tan­daş­la­rın spor duy­gu­la­rı­nın ve an­ne­lik gi­bi yü­ce bir ku­ru­mun bu is­tis­ma­ra alet edil­miş ol­ma­sı se­be­biy­le bu rek­lam fil­mi­ni çek­miş, sey­ret­miş ve be­ğen­miş olan­la­rın ve bu­na ses çı­kar­ma­ya­rak bu me­şum fii­le do­lay­lı ola­rak kat­kı­da bu­lu­nan her bir T.C. va­tan­da­şı ve yet­ki­li­le­ri­nin il­gi­li ce­za mad­de­le­ri uya­rın­ca en ağır şe­kil­de ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­na…
Yi­ne Eu­ro 2008 ve­si­le­si ile çe­ki­len di­ğer bir rek­lam fil­min­de fut­bol­cu­la­rın gü­nü­müz de­ğer­le­ri­ne uy­gun­muş gi­bi me­ka­nik bir hal­de tas­vir edil­miş ol­ma­la­rı­na rağ­men ayak­la­rı ile tem­po tu­ta­rak ve top­lu hal­de sal­la­nıp baş­la­rı­nı mec­zup der­viş­ler gi­bi her iki ya­na sal­la­ya­rak top­lu­ca zi­kir edi­yor­lar­mış gö­rün­tü­sü al­tın­da tas­vir edil­me­le­ri ve o me­ka­nik gö­rün­tü­le­ri­ne uy­ma­ya­cak bi­çim­de or­ga­nik bir kal­bin çe­ki­le­rek em­me bas­ma tu­lum­ba fa­ali­ye­ti­nin dı­şın­da ger­çek bir can­lı­lık ema­re­si gös­ter­me­si ve bu can­lı­lı­ğın ye­ri gö­ğü tit­re­tir­ce­si­ne tas­vir edil­me­si yo­lu ile ay­nı can­lı­lı­ğı gös­ter­me­yen di­ğer va­tan­daş­lar ara­sın­da ay­rım­cı­lı­ğa ve kin ve ni­fak to­hum­la­rı ekil­me­si ha­se­bi ile bu rek­lam fil­mi­ni çek­miş, sey­ret­miş ve be­ğen­miş olan­la­rın ve bu­na ses çı­kar­ma­ya­rak bu me­şum fii­le do­lay­lı ola­rak kat­kı­da bu­lu­nan her bir T.C. va­tan­da­şı ve yet­ki­li­le­ri­nin il­gi­li ce­za mad­de­le­ri uya­rın­ca en ağır şe­kil­de ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­na…
Hır­va­tis­tan’la oy­na­nan çey­rek fi­nal mü­ca­de­le­si­nin nor­mal sü­re­si­nin be­ra­be­re bit­me­si so­nu­cu ya­pı­lan pe­nal­tı vu­ruş­la­rı sı­ra­sın­da la­ik ya­şam tar­zı­nın hi­la­fı­na ve çağ­daş de­mok­ra­tik, la­ik, sos­yal hu­kuk dev­le­ti il­ke­le­ri­ne ay­kı­rı ola­rak Türk Mil­li Ta­kı­mı for­ma­sı giy­me şe­re­fi­ne eriş­miş ba­zı fut­bol­cu­la­rın ki­mi­nin ale­ni ola­rak ki­mi­nin­se giz­li­ce oku­yup üf­le­dik­le­ri, do­ğa üs­tü güç­ler­den yar­dım is­te­dik­le­ri, bu­nu ya­par­ken de ge­le­nek­sel şa­man ri­tü­el­le­ri­miz­den olan ka­le di­re­ği­ne ça­put bağ­la­ma­dık­la­rı tes­pit edil­miş olup iş­bu fii­li ya­pan­lar­la bu fii­le “amin” di­ye­rek fii­lî kat­kı­da bu­lu­nan­lar­ ve hiç­bir kı­na­ma ve şi­ka­yet be­lir­ti­si gös­ter­mek­si­zin bunları, yi­ne de­mok­ra­tik, la­ik, sos­yal hu­kuk dev­le­ti il­ke­le­ri­nin hi­la­fı­na te­vek­kül­le ka­bul­le­nen­le­rin ta­ma­mı­nın il­gi­li ce­za mad­de­le­ri uya­rın­ca ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­na…
At­tı­ğı her gol­den son­ra is­tav­roz çı­ka­ran Hı­ris­ti­yan oyun­cu­la­ra nis­pet ya­par gi­bi par­ma­ğı­nı “bir” işa­re­ti ya­pa­rak ağ­zı­na gö­tü­ren ve o bir işa­re­ti­ni öpen Se­mih Şen­türk’ün an­ne­si­nin tür­ban­lı ol­ma­sı ve yu­ka­rı­da mez­kur rek­lam fil­min­de oy­na­ma­sı ve o rek­lam fil­min­de “Go­lü atar­sa oğ­lum Se­mih atar” de­me­si be­ra­ber­ce dü­şü­nül­dü­ğün­de “bir” işa­re­ti­nin yi­ne Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri ile kav­ga­lı, Tev­hid-i Ted­ri­sa­t’a kar­şı çı­kan, rö­van­şist kit­le­le­rin bir sim­ge ola­rak kul­la­na­gel­dik­le­ri tev­hid inan­cı­nın bir sem­bo­lü ol­ma­sı ha­se­biy­le il­gi­li fut­bol­cu hak­kın­da ve onun bu fi­ili­ni al­kış­la­yan­lar­la ses çı­kar­ma­yıp ma­zur gö­ren T.C. va­tan­daş­la­rı­nın tü­mü­nün il­gi­li ce­za mad­de­le­ri uya­rın­ca ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı­na…
Çağ­daş uy­gar­lık se­vi­ye­si­ni ya­ka­la­mak ve hat­ta onu aş­mak he­de­fi­ni şi­ar edin­miş olan T.C.’nin Eu­ro 2008 gi­bi ama­cı ve he­de­fi­nin ne ol­du­ğu­nun bel­li ol­ma­dı­ğı ka­ran­lık bir or­ga­ni­zas­yon­da yer al­mış ol­mak­la ye­tin­me­ye­rek bir de her ma­çın so­nu­cun­da gol ata­rak mil­le­ti ga­le­ya­na ge­tir­miş ol­ma suç­la­rı sa­bit olan A Mil­li­le­rin, hiç üzer­le­ri­ne va­zi­fe ol­ma­dı­ğı hal­de ge­le­cek­le il­gi­li olum­lu bek­len­ti­le­ri bes­le­miş ol­ma­la­rı ve in­san­da ge­le­ce­ğe ümit­le bak­ma, ül­ke­si­ne ve mil­le­ti­ne ve en baş­ta ken­di­si­ne gü­ven­mek gi­bi mo­dern bir ulus-dev­le­tin yö­ne­tim te­ke­li­ni zo­ra sok­ma oda­ğı ol­ma suç­la­rı­nı top­la top­lu­ca iş­le­me­le­ri se­be­bi ile top­tan ce­za­lan­dı­rı­la­rak ka­pa­tıl­ma­la­rı­na oy yek­li­ğim ile ka­rar ver­dim.
Ar­z e­de­rim.
 
TRAV­MA
Yet­ki­li il­gi­li­ler ara­ya­rak ben­den çok mem­nun ol­duk­la­rı­nı, hiz­met­le­ri­min kar­şı­lık­sız kal­ma­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti­ler.
Ve son gün­le­rin önem­li mev­zu­la­rın­dan tram­vay­la il­gi­li çar­pı­cı şey­ler ya­zar­sam iyi ola­ca­ğı­nı emir bu­yur­du­lar.
Tram­vay­la il­gi­li ne ya­za­bi­li­rim ki di­ye ge­ri dön­dü­ğüm­de ba­na tev­di edi­len va­zi­fe­yi yan­lış an­la­dı­ğı­mı an­la­dım.
Trav­ma hak­kın­da bir şey­ler yaz­ma­mı is­ti­yor­lar­mış.
Ben de o za­man ko­lay de­dim. Ba­sı­nı şöy­le bir ta­ra­dım.
Bü­tün ya­zı­lan­la­rın hü­la­sa­sı­nı bir cüm­le­de özet­li­yo­rum efen­dim, ki sa­mi­mi ka­naa­tim de odur.
Trav­ma ya­şa­ma­mış ol­sa idik hiç tram­va­ya bi­ne­bi­lir miy­dik?
Öy­le de­ğil mi efen­dim?
 
SON TAH­MİN
Ül­ke­miz­de­ki maç­ta sür­priz son da­ki­ka go­lü­nü atan ol­maz­sa maç uzat­ma­la­ra gi­de­cek. So­nu­cu ser­best top atış­la­rı be­lir­le­ye­cek.

Paylaş Tavsiye Et