Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (May 2009) > Dosya > MEDENİYETLER İTTİFAKI
Dosya
MEDENİYETLER İTTİFAKI
Me­de­ni­yet, 20. yüz­yı­lın son on yı­lı­na ka­dar, Ba­tı sos­yal bi­li­min­de sa­kın­ca­lı kav­ram­lar­dan bi­riy­di. Fran­cis Fu­ku­ya­ma’nın 1989’da ta­ri­hin so­nu­nu ilan eden te­zin­de bi­le bir tek me­de­ni­ye­tin var­lı­ğı esas­tı. Di­ğer­le­ri -var­sa- o tek me­de­ni­ye­te ba­kıp hi­za­ya gi­re­cek­ler­di!..
Sa­mu­el Hun­ting­ton, me­de­ni­yet­ler­den (ço­ğul ola­rak) söz et­ti­ğin­de, bü­yü bo­zul­du. Ger­çi o, baş­ta İs­la­mî ve Kon­füç­yen me­de­ni­yet­ler ol­mak üze­re, Ba­tı-dı­şı me­de­ni­yet­le­ri da­ha çok kö­tü­lük ve te­rör kay­na­ğı ola­rak gös­ter­me­ye ça­lı­şı­yor­du. Me­de­ni­yet­ler, ça­tı­şan je­opo­li­tik var­lık­lar­dı.
Son­ra ne ol­duy­sa, Hun­ting­ton yu­mu­şa­dı, Fu­ku­ya­ma ilk söz­le­ri­nin tam ter­si­ni söy­le­me­ye baş­la­dı. Ve İs­lam me­de­ni­ye­ti­ne ta­rih­te en bü­yük dar­be­yi in­dir­miş olan İs­pan­ya’dan ha­re­ket­le, bir “Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı” söy­le­mi dün­ya­ya ya­yıl­ma­ya baş­la­dı.
İb­ra­him Ka­lın’a gö­re, it­ti­fak için ön­ce or­ta­da me­de­ni­yet ol­ma­sı la­zım. Oy­sa kü­re­sel ka­pi­ta­lizm, me­de­ni­ye­ti sa­na­yi top­lu­mu­na in­dir­ge­di. Bu or­tam­da, Ba­tı kim­li­ği­nin iki ku­ru­cu un­su­ru olan Ati­na ile Ku­düs, Mek­ke’nin ara­ya gir­me­si­ne izin ver­mi­yor.
Ali Bal­cı, Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı’nın sa­de­ce İs­la­mi­yet ve Hı­ris­ti­yan­lık ara­sın­da ce­re­yan eden bir sü­reç ol­ma­sı­nın teh­li­ke­le­ri­ne dik­kat çe­ke­rek; Bu­dizm, Kon­füç­ya­nizm gi­bi ge­le­nek­le­re men­sup top­lum­la­rın me­sa­fe­li tu­tum ala­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ti­yor. Bal­cı’ya gö­re it­ti­fak ay­nı za­man­da Tür­ki­ye açı­sın­dan önem­li kı­rıl­ma­la­ra işa­ret edi­yor.
Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı fo­rum­la­rı­nı ta­kip eden Sa­dık Ünay, ça­lış­ma­la­rın içe­rik­ten çok su­nu­ma odak­lan­dı­ğı­na vur­gu ya­pı­yor. İt­ti­fa­kın en azın­dan Ba­tı top­lum­la­rı için­de azın­lık ha­lin­de ya­şa­yan Müs­lü­man­la­ra avan­taj­lar ya­ra­ta­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor.
Ha­san Kö­se­ba­la­ban ise Tür­ki­ye’nin Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı an­gaj­ma­nı­nı, dış si­ya­set bağ­la­mın­da de­ğer­len­di­ri­yor: Tür­ki­ye ar­tık Ba­tı’yı “ula­şıl­ma­sı ge­re­ken bir he­def” de­ğil, me­de­ni­yet­ler di­ya­lo­ğun­da bir mu­ha­tap ola­rak gö­rü­yor.
Tür­ki­ye, çap bü­yü­tü­yor.

Paylaş Tavsiye Et