Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2007) > Merhaba >
Merhaba
İm­ti­yaz­lı azın­lık sa­lon­dan so­ka­ğa in­di. Aman Al­la­hım, al bay­ra­ğı na­sıl da öz­le­miş­ler! Bay­rak bay­rak ola­lı böy­le acı çek­me­di! Ba­ğım­sız­lık sim­ge­mi­zin gü­nün bi­rin­de ba­sit bir im­ti­yaz ale­ti ha­li­ne ge­ti­ril­me­si ne acı.
 
CHP reh­ber­li­ğin­de­ki ‘kit­le­ler’ ne is­ti­yor? Cum­hur­baş­ka­nı­nı hal­kın seç­me­me­si­ni!... Bü­rok­ra­tik hi­ye­rar­şi­nin zir­ve­si­ne ya­kın bir hu­kuk pro­fe­sö­rü, “Par­la­men­to ço­ğun­lu­ğu si­ya­si ik­ti­dar­la ye­tin­me­yip, dev­let ik­ti­da­rı­nı da ele ge­çir­me­ye ça­lı­şı­yor” di­yor. An­ka­ra, İs­tan­bul ve İz­mir’de so­ka­ğa dö­kü­len kit­le­ler, ken­di seç­tik­le­ri in­san­la­rın “dev­le­te bu­laş­ma­ma­sı­nı” is­ti­yor. Ak­si hal­de, “ya­şam bi­çim­le­ri teh­li­ke­ye gi­re­cek”miş!
 
İş­te 84 yıl­lık cum­hu­ri­yet, 61 yıl­lık de­mok­ra­si se­rü­ve­ni­mi­zin ulaş­tı­ğı nok­ta bu. Cum­hu­ri­yet de, de­mok­ra­si de, Ana­do­lu ço­cuk­la­rı­nı bo­yun­du­ruk al­tın­da tut­ma gi­ri­şi­miy­miş me­ğer. So­nun­da, ku­ral­la­rı­nı ken­di yaz­dık­la­rı ki­ta­bı bi­le çö­pe at­mak­tan çe­kin­mi­yor; kor­ku de­ni­zin­de yü­zen de­rin dev­le­te sı­ğı­nı­yor­lar. De­rin mil­let on­la­ra 22 Tem­muz’da “kor­ku­nun ece­le fay­da­sı ol­ma­dı­ğı­nı” bir kez da­ha ha­tır­la­ta­cak.
 
Ha­zi­ran dos­ya­sın­da de­mok­ra­si ile söz­de “hu­kuk dev­le­ti” ara­sın­da­ki ge­ri­li­mi tar­tış­tık. Gün­dem say­fa­la­rın­da ise, so­ka­ğa inen im­ti­yaz­lı azın­lı­ğın ül­ke­yi na­sıl bir uçu­ru­ma sü­rük­le­di­ği­ne ay­na tut­ma­ya ça­lış­tık.
 
Bu ay­ki Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz de­ğer­li ta­rih­çi-si­ya­set bi­lim­ci Gök­han Çe­tin­sa­ya. Ken­di­siy­le Tan­zi­mat’tan 27 Ni­san’a uza­nan ufuk açı­cı bir gö­rüş­me yap­tık. Özel­lik­le dev­let-or­du-halk iliş­ki­le­rin­de­ki kri­tik nok­ta­la­ra dik­kat çe­ken Çe­tin­sa­ya, “Ya­şa­dı­ğı­mız olay­lar ta­ri­hî ha­fı­za ve şu­u­ru­mu­zun ol­ma­yı­şıy­la ala­ka­lı­dır” di­yor.
 
Ta­rih, ha­fı­za ve şu­ur! Baş­ka ne ek­le­ne­bi­lir ki?

Paylaş Tavsiye Et