Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2008) > Asılıyorum > Ali Cengiz Tuğrul'un Ardından
Asılıyorum
Ali Cengiz Tuğrul'un Ardından
Şevket Muamma Toksöz
Gi­de­nin ar­ka­sın­dan ya­zı yaz­mak dün­ya­nın en zor iş­le­rin­den bi­ri.
Bir ta­raf­tan gi­de­nin pos­tu­na ku­rul­ma­nın ver­di­ği da­ya­nıl­maz haz­zın, yü­zü­nü­ze yay­dı­ğı o ar­sız gü­lüm­se­me­yi bas­tır­ma­ya ça­lı­şa­cak­sı­nız.
Di­ğer ta­raf­tan üz­gün gö­rün­me­ye ça­lı­şa­cak­sı­nız.
Bu duy­gu­yu bir ta­nı­dı­ğım, Sü­ley­man Bey, çok iyi bi­lir.
Ta­pu­lu ara­zi­le­ri­ne ku­ru­lan ge­ce­kon­du­la­rı yık­tı­ran eş­ha­sın su­rat­la­rın­da da var­dır bu ifa­de.
“La­yı­ğı­nı bul­du” dü­şün­ce­si zi­hin­den ge­çer­ken, bu tat­sız ifa­de en­gel­le­ne­mez bi­çim­de su­ra­tın tam or­ta ye­ri­ne yer­le­şi­ve­rir.
Ama gün ge­lir, dev­ran dö­ner.
Ge­ce­kon­du, ge­ce­kon­du ol­mak­tan çı­kar.
Ko­ca bir bah­çe­nin tam or­ta­sı­na yer­le­şe­bi­lir.
Ön­ce bir kâ­şa­ne­ye, son­ra bir köş­ke dö­nü­şe­bi­lir.
Dün­ya ha­li böy­le­dir.
Da­ha dün “güç ben­de” di­ye efe­le­ni­lir.
Bu­gün “gü­cüm ne­re­de?” di­ye de­be­le­ni­lir.
Efe­len­me ile de­be­len­me ara­sın­da­ki sü­re­ce, bi­rey söz ko­nu­su ol­du­ğun­da ömür di­yo­ruz.
Top­lum söz ko­nu­su ol­du­ğun­da ta­rih di­yo­ruz.
Bi­lim söz ko­nu­su ol­du­ğun­da za­man di­yo­ruz.
Ade­moğ­lu­nu, za­ma­nın için­de ta­ri­hi ya­pan ola­rak ka­bul edi­yo­ruz.
Hay­va­noğ­lu­nu, za­ma­nın için­de av­la­nan ya da ot­la­nan ta­rih­siz­ler ola­rak bel­li­yo­ruz.
Efe­le­nen­le­re di­re­nen­ler­le, di­re­nen­le­re efe­le­nen­le­ri ken­di­si­ne ko­nu edi­nen­le­re pe­ki ne di­yo­ruz?
Bu­nu aka­de­mik öl­çüt­ler­le ya­pan­la­ra bi­lim in­sa­nı, es­te­tik öl­çüt­ler­le ya­pa­na sa­nat in­sa­nı di­yo­ruz.
Ka­fa­sı­na gö­re ta­kı­lan­la­ra da kö­şe ya­za­rı di­yo­ruz.
Ka­fa­sı­na gö­re ta­kıl­ma­yan­la­ra sa­de­ce ya­zar di­yo­ruz.
Kö­şe ya­za­rı olup her da­im kö­şe­li ya­zan­la­ra pek ha­yat hak­kı ta­nı­mı­yo­ruz.
Kö­şe ya­za­rı olup hiç kö­şe­si bu­lun­ma­yan­la­ra son­suz kre­di açı­yo­ruz.
De­mek ki ney­miş;
Kö­şe sa­hi­bi ola­bi­lir­sin, o kö­şe ile dört kö­şe de ola­bi­lir­sin.
Ama as­la ve zin­har kö­şe­li yaz­ma­ya­cak­sın.
He­le he­le he­men her şe­yin, he­men her za­man ger­çek­le­şe­bi­le­ce­ği bu top­rak­lar­da gö­zün açık, ya­zın kay­pak ola­cak.
Kı­şın ko­ru­nak ve ba­rı­nak kul­la­na­bi­lir­sin.
Me­se­la;
Bir kri­zin he­nüz at­la­tıl­ma­dı­ğı­na ina­nı­yor­san ted­bi­ri­ni ala­cak­sın.
Açık ha­va­lar­da di­re­nen­le­rin sa­fı­na ya­kın du­ra­bi­lir­sin.
Bu­lut­lu za­man­lar­da ara­ya bir me­sa­fe ko­ya­bi­lir­sin.
Efe­le­nen­le­re göz kır­pa­bi­lir­sin.
An­la­şıl­maz ya­zı­lar ya­za­bi­lir­sin.
“Yaz­dık­la­rım ga­yet açık; ama an­la­mak is­te­mi­yor­sa­nız o baş­ka” di­ye dik­le­ne­bi­lir­sin.
 
GÜ­LE GÜ­LE
Ama 3. Dün­ya Sa­va­şı’nı ben çı­kar­ta­ca­ğım di­ye ya­za­maz­sın.
Yaz­ma­ma­lıy­dın.
Ali Cen­giz Tuğ­rul Bey’in son ya­zı­sı bar­da­ğı ta­şı­ran son dam­la ol­du.
“Kıb­rıs Ba­rış Ha­re­ka­tı’nı bir şa­ir baş­lat­mış­tı unut­ma­yın” di­ye yaz­mış­tı.
“3. Dün­ya Sa­va­şı’nı baş­la­tan ne­den ben ol­ma­ya­yım” di­ye bağ­la­mış­tı.
Onun da eli­ni ko­lu­nu bağ­la­dı­lar.
Bi­le­ti­ni kes­ti­ler.
Üs­ta­da ya­zık ol­du.
Kö­şe­si­nin dol­du­rul­ma­sı tek­li­fi­ni içim kan ağ­la­ya­rak ka­bul et­tim.
Ya­zın ha­ya­tın­da­ki ye­ri as­la dol­du­ru­la­maz.
Ama kö­şe­si el­bet­te dol­du­ru­la­bi­lir.
Aris­to “Ta­bi­at boş­luk ka­bul et­mez” de­miş­tir.
“Eder” de­sey­di, du­rum de­ği­şik ola­bi­lir­di.
Kim bi­lir, bel­ki ün­lü bil­gin­le burç­la­rı­mız ay­nı­dır.
Be­nim ta­bia­tım da boş­luk­la­rı de­ğer­len­dir­me­me­ye mü­sa­it de­ğil.
Ün­lü ya­za­ra şim­di­ye ka­dar der­gi­mi­ze yap­mış ol­du­ğu kat­kı­lar­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum.
Ken­di­sin­den tez za­man­da Ko­vul­duk Ey Mil­le­tim baş­lık­lı bir ki­tap bek­li­yo­rum.
 
2008
2008’de ne­ler ola­cak, ne­ler ol­ma­ya­cak?
Dö­kü­mü­nü şim­di­den yap­mak la­zım.
Hem kaç kı­rat­lık adam ol­du­ğum or­ta­ya çık­sın.
Hem he­sap, ki­tap ve plan ya­pa­cak­lar ona gö­re ya­pı­lan­sın­lar.
Tah­min­le­rim şun­lar:
Ali Cen­giz Tuğ­rul Kı­zı­lay’da bir aşa­ğı bir yu­ka­rı tur­la­ya­cak.
Cum­hur­baş­ka­nı’nın ma­kam ara­ba­sın­dan inip ken­di­si­ne “geç­miş ol­sun” de­me­si­ni bek­le­ye­cek.
Cum­hur­baş­ka­nı yol­dan geç­me­ye­cek.
Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı “ku­tu­da 50 sor­ti de ola­bi­lir 500.000 de.
Var mı­sın yok mu­sun?” di­ye­cek.
Fe­ner­bah­çe şam­pi­yon olur­sa teb­rik ede­cek.
Baş­ba­kan kür­sü­den mu­tat ko­nuş­ma­sı­nı ya­pa­cak.
Sn. Bay­kal “CHP ol­ma­say­dı Baş­ba­kan bu ko­nuş­ma­yı ya­pa­maz­dı” di­ye­cek.
“İş­te CHP’nin iş­le­vi bu­ra­da or­ta­ya çı­kı­yor ar­ka­daş­lar” di­ye­cek.
An­ka­ra-Es­ki­şe­hir hat­tın­da hız­lı tren de­ne­me se­fer­le­ri baş­la­ya­cak.
Sn. Bay­kal “CHP ol­ma­say­dı bu tren se­fer­le­ri baş­la­maz­dı” di­ye­cek.
“Bu se­fer­le­ri baş­la­ta­na ka­dar az uğ­raş­ma­dık” di­ye­cek.
“İş­te CHP’nin iş­le­vi bu­ra­da or­ta­ya çı­kı­yor ar­ka­daş­lar” di­ye­cek.
Baş­ba­kan su içe­cek.
De­niz Bey “Ben ol­ma­say­dım o Baş­ba­kan bu su­yu içe­mez­di” di­ye­cek.
“İş­te CHP’nin iş­le­vi” di­ye­cek.
AKP’li­ler De­niz Bey’e “Al­lah uzun ömür­ler ver­sin” di­ye ge­çen se­ne ol­du­ğu gi­bi bu se­ne de bü­tün bir yıl du­a ede­cek­ler.
CHP’nin ba­şın­da ni­ce uzun se­ne­ler kal­ma­sı için de du­a ede­cek­ler.
Bü­tün ül­ke sat­hın­da sa­lat-ı tefri­ci­ye çek­ti­re­cek­ler.
Sn. Bay­kal “CHP ol­ma­say­dı o sa­lat-ı tefri­ci­ye çe­ki­le­mez­di” di­ye­cek.
“İş­te CHP’nin iş­le­vi” di­ye ek­le­ye­cek.
Mus­ta­fa Sa­rı­gül “Ge­lin mem­le­ke­ti gül bah­çe­si­ne çe­vi­re­lim” di­ye­cek.
“Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Baş­ba­kan Sa­rı­gül. Ey mil­let ar­tık sen de gül” slo­ga­nı­nı icat ede­cek.
Aca­ba “iki gül bir va­tan” slo­ga­nı da­ha şık ka­çar mı di­ye dü­şü­ne­cek.
Sn. Bah­çe­li “Hız­lı tren se­fer­le­ri ke­sin­ti­siz ve da­ha hız­lı ol­ma­lı” di­ye­cek.
İl­han Ke­si­ci CHP’de ge­nel baş­kan ola­ma­ya­ca­ğı­nı id­rak ede­cek.
Ge­nel baş­kan ola­bil­me ih­ti­ma­li bu­lu­nan bir par­ti ku­ru­lur­sa ona ge­çe­cek.
DP’nin ba­şı­na geç­me­yi de­ğil, ge­çe­bil­me ih­ti­ma­li­ni se­ve­cek.
Sn. De­mi­rel “Kim­se geç­mez­se ben DP’nin ba­şı­na ge­çe­rim” di­ye­cek.
Sn. Mum­cu “Sn. De­mi­rel var­sa ben bu par­ti­de yo­kum” di­ye­cek.
Ken­di­si­ne “Za­ten sen ANAP ge­nel baş­ka­nı­sın” de­ni­le­cek.
Sn. Mum­cu “ben de yo­kum di­yo­rum za­ten” di­ye­cek.
Me­sut Yıl­maz “Er­kan DP’ye git­sin, ben ANAP’a baş­kan olu­rum” di­ye­cek.
Sn. Çil­ler “Ağar bı­ra­ka­ca­ğım de­miş­ti, sö­zü­nü tut­ma­lı” di­ye­cek.
Sn. Ağar “Ken­dim için bir şey is­ti­yor­sam na­mer­dim eko­lün­de­nim” di­ye­cek.
Ya­şar Nu­ri Öz­türk HYP’de­ki ça­lış­ma­la­rı­nı ke­sin­ti­siz sür­dü­re­cek.
Ah­met Türk “So­ya­dı­mın ne­den Türk ol­du­ğu­nun ce­va­bı ve­ril­me­den Kürt so­ru­nu çö­zü­le­mez” di­ye­cek.
Go­di­va’nın bir azi­ze olup ol­ma­dı­ğı hak­kın­da tar­tış­ma baş­la­ya­cak.
Ze­ke­ri­ya Be­yaz Ho­ca te­le­viz­yon­da Pe­tek Din­çöz’e bu ko­nu­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­na­cak.
Şe­rif Mar­din Ho­ca me­se­le­nin sos­yo­lo­jik bo­yu­tu­nu Ay­şe Ar­man’la ya­pa­ca­ğı rö­por­taj­da ir­de­le­ye­cek.
Meh­met Ali Kış­la­lı “Hü­kü­met aya­ğı­nı denk al­ma­lı” tü­rün­de­ki se­ri ya­zı­la­rı­nın so­nu­na spor no­tu ek­le­ye­cek.
Sar­kozy bir er­kek yi­yi­ci ta­ra­fın­dan ye­ni­le­cek.
Mer­kel çiz­gi­yi cet­vel­le, da­ire­yi per­gel­le çiz­me­ye de­vam ede­cek.
Bush kol­tu­ğu­nu terk et­me­den ön­ce Pu­tin’le gö­rü­şe­cek.
Med­ve­dev’i dö­nü­şüm­lü kul­lan­ma­yı tek­lif ede­cek.
An­cak bu yıl için­de gö­re­vin­den ay­rı­la­cak.
Ye­ni se­çi­le­cek baş­kan “ön­ce Irak’ta akan ka­nı dur­du­ra­lım” di­ye­cek.
“Fe­de­ras­yon ol­ma­dan kan dur­maz” di­ye­cek.
Fii­lî du­ru­mu res­mî du­rum ha­li­ne ge­ti­re­cek.
Irak bö­lü­ne­cek.
Dün­ya çarna­çar ka­bul ede­cek.
Ocak’tan son­ra Şu­bat ge­le­cek.
Şu­bat’ta ya­rı­yıl ta­ti­li ola­cak.
Üni­ver­si­te gi­riş sı­nav­la­rı bu yıl da ya­pı­la­cak.
 
SON TAHMİN
Üniversiteye türbanlılar bu yıl da alınmayacak!

Paylaş Tavsiye Et