Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (February 2008) > Dergi > Genç Öncüler
Dergi
Genç Öncüler
Nermin Tenekeci
Ay­lık Genç­lik Der­gi­si
Ey­lül 2007 Sa­yı: 33
 
Gö­rü­len o ki, he­nüz Kü­çük Em­rah’ın, Kü­çük Cey­lan’ın boy­nu bü­kük, ga­rip, ye­tim gö­rün­tü­le­ri, ses ve film­le­riy­le göz­ya­şı bom­ba­la­rı­nı pat­lat­ma­dı­ğı, Ağ­la­yan Ço­cuk kart­pos­ta­lı­nın vit­rin cam­la­rı­nı süs­le­me­di­ği za­man­lar­da (bel­ki bir va­kit son­ra­sın­da da) ba­ya­ğı me­şak­kat­li, ver­di­ği haz iti­ba­riy­le de bir o ka­dar kış­kır­tı­cı bir iş­ti genç­le­rin der­gi çı­kar­ma­sı. Bir ke­re bir kay­gı­nın (kay­gı ne ke­li­me, kav­ga­nın) ate­şiy­le yo­la çı­kı­lır, es­ki­ler­de olup ken­di­le­rin­de bu­lun­ma­yan ya­hut ken­di­le­rin­de fi­liz­le­nip es­ki­le­re uğ­ra­ma­yan me­se­le­ler bir ha­re­ke­ti do­ğu­ra­cak şe­kil­de çar­pış­tı­rı­lır, kar­şıt güç­ler­le kı­ya­sı­ya vu­ruş­tu­ru­lur­du. “Bir şey yap­ma­lı”ydı ama ne? Ön­cü ku­şak pa­ye­si­ne eriş­sin eriş­me­sin, der­gi isim­le­ri­ne bi­le yan­sı­mış­tı bu ha­re­ket­li­lik: Ye­ni Ufuk­lar, Ye­ni Der­gi, Dö­nem, De­vir, Kav­gam, De­vi­nim, De­ği­şim… Mis­yon­la­rın­dan “gaz alan” der­gi­ler­di kı­sa­ca­sı.
Köp­rü­le­rin al­tın­dan çok su­lar ak­tı ne­te­kim! Che Gu­eva­ra oda­la­rın du­var­la­rın­dan inip Mo­to­sik­let Gün­lük­le­ri ile gi­şe­ler­de­ki ye­ri­ni al­dı mi­sal. Mis­yon boş mu du­ra­cak­tı? O da göm­lek de­ğiş­tir­di ve genç­le­rin ‘fik­ret­ti­ği­ni’ gös­ter­me­nin, ken­di­le­ri­ni ifa­de et­me­nin va­sı­ta­sı ol­du. Der­gi­nin he­def­le­dik­le­ri de­ğil, genç ba­şı­na der­gi çı­kar­mak bir he­def­ti ar­tık. Or­ta­lı­ğı da genç baş­lık­lı der­gi­ler kap­la­dı: Genç, Genç Dü­şün­ce, Genç Yak­la­şım, İle­ri­ci Genç­lik, Ana­do­lu Genç­lik, Genç­lik Pos­ta­sı…
Ses­le­ri da­ha cı­lız çık­sa da genç­lik der­gi­si id­di­ala­rı­nı to­pa tu­tan­lar yok de­ğil. Genç­lik al­gı­la­yı­şı­nı kök­ten sa­kat bu­lan bu ze­va­ta gö­re, gü­ven­li kı­yı­lar­da sey­re­den genç­lik der­gi­le­ri bir ik­ti­dar zih­ni­ye­ti­nin uzan­tı­sın­dan öte bir ma­na ta­şı­mı­yor. Va­roş genç­li­ği­ne uzak­lar, sı­kı­cı­lar, nos­tal­jik-me­lan­ko­lik 68 ha­va­sı­nı aşa­mı­yor­lar, pi­ya­sa­ya kim­lik­siz­leş­miş genç ce­set­ler sü­rü­yor­lar ve bir hay­li ‘ge­ron­tok­rat’lar.
Genç Ön­cü­ler der­gi­si­nin ya­yın so­rum­lu­su Za­fer Öz­de­mir de or­ta­mın genç­ler üze­rin­de­ki tek-tip­leş­ti­ri­ci et­ki­sin­den şi­ka­yet­çi. Ör­nek mi? Kurt­lar Va­di­si’nden it­hal ta­vır­lar­la so­kak­lar­da do­la­şan on­ca genç! Genç Ön­cü­ler, da­ha zi­ya­de eli ka­lem tu­tan li­se-üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin de­ne­me, hi­kâ­ye, söy­le­şi, in­ce­le­me, mek­tup, ki­tap ta­nı­tım ya­zı­la­rıy­la kat­kı­da bu­lun­du­ğu, genç­le­ri yaz­ma­ya teş­vik eden bir der­gi gö­rün­tü­sü­ne sa­hip. 33. sa­yı­sı­nın ka­pa­ğı: Ön­cü­le­rin ön­cü­sü Ömer Muh­tar. İç say­fa­lar­da di­re­niş­çi­nin mü­ca­de­le­sin­den ke­sit­ler su­nul­muş. Ra­ma­zan ayı mü­na­se­be­tiy­le Oruç ve Ra­ma­zan­la il­gi­li soh­bet­ler de bu sa­yı­da yer bu­lu­yor. /Ner­min Te­ne­ke­ci

Paylaş Tavsiye Et