Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (September 2008) > Dergi > Avrasya Dosyası
Dergi
Avrasya Dosyası
Nermin Tenekeci
Altı Aylık Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 14, Sayı: 1, Yıl: 2008
Tür­ki­ye’de­ki dü­şün­ce ku­ru­luş­la­rı, na­mı­di­ğer think-tank’ler, ana­yur­du ABD’de­ki şa­şa­a­sı­na ula­şa­ma­sa da önem­li bir boş­lu­ğu dol­du­ru­yor.
Tar­tış­ma­lar, fi­nans­man kay­nak­la­rı­nın ve ye­tiş­miş ele­man ih­ti­ya­cı­nın kı­sıt­lı­lığı, dev­let­çi ge­le­ne­ğin ve bü­rok­ra­tik zih­ni­ye­tin bu mü­es­se­se­le­ri za­yıf­la­ta­ca­ğı, je­os­tra­te­jik ak­lın tek yet­ki­li ve uz­man sa­yı­la­ca­ğı teh­li­ke­si et­ra­fın­da dö­ne­dur­sun, think-tank’ler, bil­gi edin­me­de te­kel­ci­li­ği kı­ran önem­li bir ro­le sa­hip. En azın­dan dış dün­ya­nın, Tür­ki­ye’de olup bi­ten­ler­le il­gi­li res­mî ağız­lar­dan ve­ya yıl­lar yı­lı ken­di­le­ri­ni bu ko­nu­da yet­ki­li gö­ren “im­ti­yaz sa­hi­bi” ki­şi­ler­den ve ku­rum­lar­dan fark­lı ola­rak gö­rüş­le­ri­ne baş­vur­duk­la­rı kay­nak­lar ara­sın­da­lar.
Av­ras­ya Dos­ya­sı, bun­lar­dan bi­ri­nin, Av­ras­ya Stra­te­jik Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi (ASAM)’nin bir ya­yın or­ga­nı. Da­ha ön­ce, Şii Je­opo­li­ti­ği, Ye­rel ve Kü­re­sel Bağ­lam­da Me­de­ni­yet Tar­tış­ma­la­rı, Ka­ra­de­niz’in Je­opo­li­ti­ği, Te­rör ve Türk Dün­ya­sı-Çin gi­bi dos­ya­lar­la çı­kan der­gi­nin ye­ni sa­yı­sı Bal­kan­lar’a ay­rıl­mış.
80’ler­den son­ra­ki de­ği­şim­le bir­lik­te, çö­zül­me­ler ve sa­vaş­lar­la çal­ka­la­nan böl­ge, Ko­so­va’nın ba­ğım­sız­lık ila­nı­nın ar­dın­dan da­ha da ha­re­ket­len­miş, Gür­cis­tan’da­ki son ha­di­se­ler ise Bal­kan­lar’da esen rüz­gar­la­rın ko­lay ko­lay du­rul­ma­ya­ca­ğı­nı gös­ter­miş­ti.
Ma­ka­le­ler, “Bal­kan­la­rın ulus­la­ra­ra­sı sis­tem­de­ki ye­ri”, “AB ile iliş­ki­ler” ve “Bal­kan­lar’da ba­rış ve gü­ven­li­ği et­ki­le­yen ge­liş­me­ler” ol­mak üze­re üç fark­lı baş­lık al­tın­da top­lan­mış. Der­gi ya­zar­la­rın­dan An­ton Beb­ler, böl­ge­de­ki so­run­la­rın Av­ru­pa ile bü­tün­leş­me çer­çe­ve­sin­de aşı­la­bi­le­ce­ği­ni sa­vu­nu­yor. Er­han Tür­be­dar, Ko­so­va’nın ba­ğım­sız­lı­ğı­nın Sır­bis­tan, Bos­na-Her­sek ve Ma­ke­don­ya’ya et­ki­si­ni; Gjor­ge Iva­nov, Ma­ke­don­ya ve kom­şu­la­rı­nı; Zhi­das Das­ka­lovs­ki, Ma­ke­don­ya’da­ki ba­rış sü­re­ci­nin ge­le­ce­ği­ni; Nu­ray Boz­bo­ra, Ar­na­vut mil­li­yet­çi­li­ği­ni; Pı­nar Yü­rür, Bal­kan­lar’da ulus­la­ra­ra­sı hi­ma­ye yö­ne­tim­le­ri­ni; Nur­can Ö. Bak­la­cı­oğ­lu, AB üye­si Bul­ga­ris­tan’ı; Eni­ka Aba­zi, Av­ru­pa’da­ki Ar­na­vut­luk’u; Di­dem Ekin­ci, Tür­ki­ye-Ko­so­va iliş­ki­le­ri­nin ta­rih­çe­si­ni; Emel G. Ok­tay ile Bir­gül D. Coş­kun, İn­gil­te­re ve Al­man­ya’nın Bal­kan­lar po­li­ti­ka­sı­nı; Öz­lem Ter­zi, AB’nin Bal­kan­lar’a yö­ne­lik viz­yo­nu­nu sor­gu­lu­yor. Mus­ta­fa Tür­keş, AKP’nin yak­la­şım­la­rı ve Baş­ba­kan­lık Dış Po­li­ti­ka Baş­da­nış­ma­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu’nun gö­rüş­le­ri et­ra­fın­da Tür­ki­ye’nin Bal­kan­lar po­li­ti­ka­sı­nı de­ğer­len­di­ri­yor. Fat­ma Taş­de­mir ise, dos­ya dı­şın­da bir ko­nu­yu, Tür­ki­ye ve ABD’nin te­rö­rizm­le mü­ca­de­le yol­la­rı­nı kar­şı­laş­tı­rı­yor. / Nermin Tenekeci

Paylaş Tavsiye Et