Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (November 2008) > Merhaba >
Merhaba
An­la­yış ai­le­si ola­rak her Ra­ma­zan ayı­na se­vinç­le gi­rer, hü­zün­le çı­kar­dık. Bu hü­zün kıs­men kut­lu za­man­dan uzak­laş­ma­nın, kıs­men de med­ya­nın mu­hak­kak ba­şı­mı­za sar­dı­ğı bir be­la­nın ese­ri olur­du. Ya Al­man­ya’da şe­ri­at­çı bir grup icat edi­lir; bun­lar el­le­rin­de tah­ta tü­fek­ler­le bir spor sa­lo­nun­da dev­le­ti ele ge­çir­me pro­va­sı ya­par­dı. Ya­hut Fa­tih’te bir ta­ri­kat­ta seks skan­da­lı pat­lak ve­rir; yü­zün­den mey­me­net­siz­lik akan şeyh bo­zun­tu­su, man­ken gi­bi bir kız­la ba­sı­lır­dı.
Bu se­fer bu­na ge­rek kal­ma­dı. Med­ya­ya ge­rek­li fe­ne­ri “İs­lam­cı­lar” tut­tu. Ku­ru­nun ya­nın­da yaş da ya­nar­mış. Ken­di­ni ger­çek­ten yer­yü­zü­nün muh­taç in­san­la­rı­na yar­dım et­me­ye ada­mış iyi in­san­la­rın da le­ke­len­me­me­si için, iş bu De­niz Fe­ne­ri ola­yı cid­di­yet­le ta­kip edi­lip so­ruş­tu­rul­ma­lı; var­sa su­is­ti­mal­ler tes­pit edil­me­li ve suç­lu­lar hak et­tik­le­ri ce­za­yı al­ma­lı­dır.
Tür­ki­ye’nin iç si­ya­se­ti Ra­ma­zan bo­yun­ca Do­ğan-Er­do­ğan ve da­ha alt dü­zey­de de Den­gir-Kı­lıç­da­roğ­lu mü­ba­re­ze­le­ri­ne ki­lit­len­di. Ti­ca­ri çı­ka­rı­nı med­ya gü­cüy­le per­çin­le­yen Ay­dın Do­ğan’ın ne­yin pe­şin­de ol­du­ğu­nu bil­me­yen yok­tur. Fa­kat Sa­yın Baş­ba­kan’ın tar­tış­ma­lar­da kul­lan­dı­ğı üs­lu­bu ken­di­si­ne ya­kış­tı­ra­ma­dı­ğı­mı­zı be­lirt­mek de boy­nu­mu­zun bor­cu­dur. Kem alet­le ke­ma­lat ol­maz!
Ekim dos­ya­mız mo­dern Tür­ki­ye ta­ri­hi­nin en et­ki­le­yi­ci dış si­ya­set stra­te­ji­si olan “Kom­şu­lar­la Sı­fır So­run”a odak­lan­dı. Tür­ki­ye, yurt­ta ve dün­ya­da ba­rış der­ken ade­ta böl­ge­de ba­rı­şı unut­muş­tu. Şim­di yurt ve dün­ya ba­rı­şı­nın ön­ce ken­di böl­ge­sin­de ba­rış ve is­tik­ra­rı sağ­la­mak­tan geç­ti­ği­ni kav­rı­yor.
Bu ay­ki Söy­le­şi­YO­RUM ko­nu­ğu­muz, Türk dış si­ya­se­tin­de­ki me­de­ni­yet de­rin­li­ği ara­yı­şı­nı kav­ra­yan cid­di si­ya­set bi­lim­ci Bur­ha­net­tin Du­ran. AK Par­ti’nin hem Ba­tı’ya hem de İs­lam dün­ya­sı­na ait bir Tür­ki­ye’yi güç­len­dir­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­yen Du­ran; dış si­ya­set­te en bü­yük dö­nü­şü­mün kim­lik/ben­lik al­gı­la­ma­sın­da ya­şan­dı­ğı­nı vur­gu­lu­yor.
Kim­lik­siz si­ya­set uşak­lık­tır.

Paylaş Tavsiye Et