Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2009) > Türkiye Siyaset > Güvensizlik üçgeni: Aleviler, devlet, Sünni İslam
Türkiye Siyaset
Güvensizlik üçgeni: Aleviler, devlet, Sünni İslam
Nigar Bulut Tuğsuz
ALE­Vİ­Lİ­ĞİN içe­ri­ği ko­nu­sun­da­ki kök­lü kar­ma­şa­ya rağ­men ta­lep­ler nok­ta­sın­da bir­kaç mad­de­nin al­tı­nın çi­zil­me­si­nin, or­ta yol bul­ma­yı ko­lay­laş­tı­ra­cak bir fır­sat ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­ki­yor. Bu­na rağ­men yet­ki­li ağız­la­rın hâ­lâ “So­ru­nu çöz­me ko­nu­sun­da adım at­mak is­ti­yo­ruz, ama ön­ce Ale­vi­le­rin ken­di ara­la­rın­da an­laş­ma­la­rı ge­re­kir” yol­lu açık­la­ma­la­rı, ümit bağ­la­nan ye­ni sü­re­ce da­ir bek­len­ti­le­ri kö­rel­ti­yor. Ta­nım ko­nu­sun­da­ki be­lir­siz­li­ğin sü­rek­li vur­gu­la­na­rak çö­züm­den uzak­la­şıl­ma­sı, me­se­le­yi salt po­li­tik bir ta­le­be, çö­zü­mü da­ha zor bir kim­lik po­li­ti­ka­sı­na dö­nüş­tü­rü­yor. Son yir­mi yıl­dır bu­nun işa­ret­le­ri faz­la­sıy­la var­dı; ge­le­cek de ne dev­let mer­ci­le­ri ne top­lu­mun ge­ne­li ne de Ale­vi­ler için her­han­gi bir ümit va­at edi­yor. Bu nok­ta­da hem Ale­vi­le­rin ka­mu­sal söz­cü­le­ri­nin hem de dev­le­tin, sü­re­ci tı­ka­yan gü­ven ek­sik­li­ği­nin ne­den­le­ri­ni gör­me­le­ri ge­re­ki­yor.
Ale­vi­le­rin ya­kın geç­miş­te çe­şit­li ide­olo­ji­ler­le ek­lem­len­me­le­ri, bi­za­ti­hi ta­nım­da­ki be­lir­siz­lik­le iliş­ki­li. Dev­le­tin du­ru­mun far­kı­na var­ma ko­nu­sun­da gös­ter­di­ği za­fi­yet ya da “Ale­vi­lik Ali sev­gi­si­dir” gi­bi hiç­bir si­ya­si ge­ti­ri­si ol­ma­yan bir ba­kış­ta di­ret­me­si de çö­züm­süz­lü­ğü bes­le­yen di­ğer bir fak­tör. As­lı­na ba­kı­lır­sa Ale­vi­le­re iliş­kin ge­nel kim­lik ta­nım­la­ma­la­rın­da kro­no­lo­jik bir an­lam­lı­lık bu­lu­nu­yor ve bu da ge­nel­lik­le şe­hir­leş­me ol­gu­suy­la açık­la­nı­yor. Bu sos­yo­lo­jik ba­kış­ta, Ale­vi­ler şe­hir­leş­me sü­re­cin­de asi­mi­le ol­du­lar, şe­hir kül­tü­rü­nün bas­kın öğe­le­ri ile bir­leş­ti­ler ve bir­leş­me­ye de de­vam edi­yor­lar; bu ko­nu­da dev­le­te dü­şen bir gö­rev yok. 90’lı yıl­la­ra ka­dar olan bi­ten bun­dan iba­ret­ti. Ale­vi­ler sos­yo­lo­jik bir araş­tır­ma­nın sı­ra­dan mal­ze­me­si ol­ma­nın öte­sin­de po­li­tik ola­rak pek de faz­la dik­kat çek­me­di­ler.
90’lı yıl­lar­dan son­ra ise Ale­vi­le­rin ses­le­rini yük­selt­mesi, asi­mi­las­yon­dan or­ta­ya çı­kan pro­to­tip­le­re iliş­kin il­gi­yi ar­tı­ra­cak dü­zey­de ger­çek­leş­ti. Bu tab­lo­da Ale­vi­le­rin ka­mu­sal ta­lep­le­ri­ni bü­yük oran­da Ke­ma­list ve sol ide­olo­ji­den ge­len­ler dil­len­dir­di. Kar­şı­lan­ma­yan di­nî ta­lep­ler eş­li­ğin­de asıl vur­gu­la­nan, Ale­vi kim­li­ği­nin ka­bu­lüy­dü. Kar­şı­la­rı­na al­dık­la­rı şey­se ne ya­zık ki Sün­ni İs­lam’dı. Asıl tra­je­di de bu­ra­da baş­la­dı. Hem top­lum­la iliş­ki ku­ru­la­ma­ma­sı hem de dev­let­le or­tak bir dil bu­lu­na­ma­ma­sı­nın ne­de­ni bu­ra­da sak­lı. Ge­ri­de ka­lan kı­sık Ale­vi ses­le­ri, ta­lep­le­rin çe­şit­li­li­ği ve ik­ti­dar­la ku­ru­lan “mu­ha­lif” iliş­ki­ler, bu ye­ni kim­lik ta­le­bi­nin zor­lu yol­cu­lu­ğu­na eş­lik eden yan fak­tör­ler ol­du. Asıl be­lir­le­yi­ci ola­rak Sün­ni İs­lam’a kar­şı ko­num­lan­dı­rıl­mış Ale­vi kim­li­ği, Cum­hu­ri­yet ka­za­nım­la­rı ile öz­deş­leş­ti, Cum­hu­ri­yet’in bek­çi­li­ği­ni gö­rev edin­di, top­lum­da­ki di­ğer ak­tör­le­ri “Cum­hu­ri­yet düş­man­lı­ğı” ile it­ham et­mek­ten çe­kin­me­di, hem la­ik­lik ve cum­hu­ri­yet­çi­lik vur­gu­suy­la dev­le­tin göz­de­si ol­ma­ya ça­lış­tı hem de “mu­ha­le­fet” zır­hı­nı kim­se­ye bı­rak­ma­dı.
Ken­di için­de­ki bu tu­tar­sız ide­olo­jik ya­pı­lan­ma­sıy­la ne top­lum­sal ku­rum­lar­la ne de dev­let­le gü­ven iliş­ki­si ge­liş­ti­re­bil­di. Bu gü­ven­siz­lik, bu­gün çö­zü­mün önün­de­ki en önem­li en­gel­ler­den bi­ri. Bu­na ila­ve­ten cum­hu­ri­yet­çi-la­ik ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ale­vi grup­la­rın en bü­yük tra­je­di­si, Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­den kal­ma “ya­ran­ma si­ya­se­ti” uğ­ru­na hem Ale­vi­li­ğin do­ğa­sın­da­ki ya­ra­tı­cı mu­ha­le­fe­ti yi­tir­miş ol­ma­la­rı hem de ezi­len ko­nu­mun­da ıs­rar ede­rek il­ke­siz bir du­ru­şa hap­sol­ma­la­rı. Bir de ye­ri gel­di­ğin­de, ta­lep­le­ri kar­şı­lan­ma­dı­ğı tak­dir­de me­se­le­nin “gü­ven­lik” me­se­le­si ha­li­ne ge­le­ce­ği yö­nün­de­ki teh­dit­le­ri he­sa­ba ka­tı­lır­sa, kar­şı­lık­lı gü­ven­siz­li­ğin bo­yut­la­rı da­ha net or­ta­ya çı­kar. Ye­ga­ne mu­ha­le­fet­le­ri­ni, Sün­ni İs­lam’a kar­şıt biçimde kur­gu­la­dık­la­rı Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri üze­rin­den yap­ma­la­rı, ye­ni şe­hir­leş­me­ye baş­la­mış Ale­vi grup­la­rı­nın zi­hin­sel for­mas­yo­nu­nu da olum­suz et­ki­li­yor. Ale­vi­le­rin söz­cü­lü­ğü­nü üst­le­nen ak­ti­vist ka­dın­lar­da gör­dü­ğü­müz Sün­ni­li­ğe ve ba­şör­tü­sü­ne düş­man­ca ta­vır, akıl al­maz bir an­ti­de­mok­ra­tik tu­tu­mun ör­nek­le­ri ola­rak du­rur­ken; “Sün­ni­li­ğin Tan­rı­sı’nın çok er­kek­çi” ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek sol-fe­mi­nizm sos­lu ne idü­ğü be­lir­siz bir Ale­vi­li­ği, de­mok­ra­si ta­lep­le­ri ola­rak dil­len­di­re­bi­li­yor­lar. Kı­sa­ca Ke­ma­lizm-İs­lam­cı­lık kar­şıt­lı­ğı­nın prim ya­pa­ca­ğı bir dö­nem­de kim­lik ta­le­bi­ne dö­nü­şen ve bü­yü­yen mem­nu­ni­yet­siz­lik­ler­le bu­gün­le­re ta­şı­nan Ale­vi­li­ğin be­lir­le­yi­ci ka­rak­te­ri, ken­di­ne has de­ğer­ler­den çok kar­şıt­lık için­de ko­num­lan­dı­ğı de­ğer­ler olu­yor. Ale­vi­ler eğer de­mok­ra­si ta­lep­le­rin­de inan­dı­rı­cı ol­mak is­ti­yor­lar­sa bir an ön­ce söy­lem­le­ri­ni re­vi­ze et­me­li­ler; hiç­bir top­lum­sal de­ğe­ri ve gru­bu, hiç­bir de­mok­ra­si ta­le­bi­ni kar­şı­la­rı­na al­ma­ma­lı­lar.
Bu­gün­kü Ale­vi­lik yel­pa­ze­sin­de, her ne ka­dar “dün­ya­da­ki tüm Ale­vi­le­rin tek ça­tı al­tın­da top­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği”ni dü­şü­nen­ler­den da­ha ye­rel­ci bir ton­da “Di­ya­net’te tem­sil edil­mek” is­te­yen­le­re ka­dar bir­bi­riy­le ala­ka­sız bek­len­ti­ler ol­sa da, Cum­hu­ri­yet ide­olo­ji­si ve sol ide­olo­ji­ler ile ek­lem­len­me­ler bir zin­ci­rin hal­ka­la­rı gi­bi Ale­vi­le­rin bu­gün­kü ka­mu­sal yü­zü­nü tem­sil edi­yor. Ne ya­zık ki dev­le­tin da­ha zi­ya­de mu­ha­tap al­ma­sı ge­re­ken de ka­mu­da işi­ti­len bu tu­tar­sız ses­ler. Geç­mi­şe oran­la bu­gün kim­lik po­li­ti­ka­la­rın­da da­ha po­zi­tif bek­len­ti­ler içi­ne gir­mek için uy­gun ko­şul­lar mev­cut. Bu­gün hem Ale­vi­ler ya­şa­dık­la­rı dö­nem­sel ya­kın­laş­ma­la­rın ver­di­ği za­rar­la­rı an­la­mış ve ifa­de eder ha­le gel­miş hem de dev­let or­ta­ya çı­kan gö­re­ce ka­mu­sal açık­lık po­li­ti­ka­sın­dan da­ha es­nek bir ha­le bü­rün­müş du­rum­da. Bu­na rağ­men iki ta­ra­fın tu­tum­la­rın­da if­lah ol­maz bir ça­tış­ma­cı­lık za­man za­man or­ta­ya çı­kı­yor. Ale­vi­le­rin ka­mu­sal söz­cü­le­ri hâ­lâ Sün­ni İs­lam’ı Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri­ne düş­man­lık­la it­ham et­mek­ten ge­ri dur­mu­yor ve dev­le­te olan ka­dim gü­ven­siz­lik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zi­yor­lar; dev­let de alış­mış ol­du­ğu et­ki-tep­ki to­nun­da ce­vap üret­mek­ten öte bir çö­züm su­na­mı­yor.
Ka­sım ayın­dan bu ya­na ya­pı­lan Ale­vi mi­ting­le­ri, bu­gü­ne ka­dar ku­ru­la­ma­yan di­ya­lo­ğun önü­nü aç­mak için atı­lan ya­pı­cı ve de­mok­ra­tik adım­lar ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­li. “Ön­ce on­lar bir şey yap­sın”, “Ken­di­ni­zi ta­nım­la­yın” ya da “Ale­vi­lik Ali sev­gi­si­dir” gi­bi ko­lay­cı yak­la­şım­lar ise dev­le­tin gös­ter­me­si ge­re­ken ça­ba­nın çok al­tın­da. Son gün­ler­de ta­lep­ler ko­nu­sun­da ça­lı­şıl­dı­ğı şek­lin­de­ki yay­gın ka­na­at ve ka­mu­oyun­da olu­şan ümit, Dev­let Ba­ka­nı Sa­it Ya­zı­cı­oğ­lu’nun “Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı’nın kal­dı­rıl­ma­sı gi­bi ta­lep­le­re iti­bar et­me­dik­le­ri” şek­lin­de­ki söz­le­riy­le ye­ri­ni ye­ni­den ümit­siz­li­ğe bı­rak­tı. Es­ki­miş söy­lem­ler, han­tal bü­rok­ra­si ve pra­tik akıl ek­sik­li­ği, so­ru­nu de­rin­leş­ti­ri­yor. Ale­vi­li­ğin ne ol­du­ğu­nu ve or­tak ta­lep­ler ya­rat­ma ih­ti­ya­cı­nı bir ke­na­ra bı­ra­kıp “acil ola­rak ya­pı­la­bi­le­cek­ler”e odak­lan­mak ge­re­kir. Şim­di ya­pıl­dı­ğı gi­bi to­pu tek­rar kar­şı ta­ra­fa at­mak, an­cak sta­tü­ko­nun de­vam et­ti­ril­me­si­ni ve Ale­vi ta­lep­le­ri­nin so­yut bir kim­lik po­li­ti­ka­sı­na dö­nüş­me­si­ni hız­lan­dı­rır. Dev­le­tin, Ale­vi söz­cü­le­ri­nin içi­ne düş­tü­ğü çe­liş­ki­den me­det um­ma­sı, an­cak mev­cut kör­ler sa­ğır­lar di­ya­lo­gu­nu de­vam et­ti­rir.

Paylaş Tavsiye Et