Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2009) > Türkiye Siyaset > Ergenekon’da 1 numara devlet sırrı mı?
Türkiye Siyaset
Ergenekon’da 1 numara devlet sırrı mı?
Murat Yılmaz
ER­GE­NE­KON da­va­sı, otu­zun­cu du­ruş­ma­yı da ge­ri­de bı­rak­tı. Du­ruş­ma­lar sı­ra­sın­da Er­ge­ne­kon ör­gü­tü­nün da­va­yı su­lan­dır­ma stra­te­ji­si, ki­mi sa­nık­la­rın sa­vun­ma­la­rı ve bun­la­rın ba­sın­da yer al­ma­sıy­la de­vam edi­yor. Bir­çok ki­şi­nin öl­dü­rül­me­si, kat­li­am­lar ve dar­be­ler­le anı­lan bir ör­gü­tün, ko­lay­ca tra­je­di­den ko­me­di­ye yö­nel­me­si, hiç­bir de­ğe­re da­yan­ma­dı­ğı­nın da bir ifa­de­si ol­sa ge­rek.
Bu ara­da da­va­ya ba­kan İs­tan­bul 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nin, MİT’ten üs­tü ör­tü­lü ge­len ör­güt şe­ma­sın­da yer alan 1 nu­ma­ra­yı sor­ma­sı üze­ri­ne, MİT’in ver­di­ği ce­vap­ta 1 nu­ma­ra­nın, ka­mu­oyu­na açık­la­na­ma­ya­cak bir dev­let sır­rı gi­bi tak­dim edil­me­si dik­kat çe­ki­ciy­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın emek­li or­ge­ne­ral­ler Hur­şit To­lon ve Şe­ner Eruy­gur’u ha­pis­ha­ne­de zi­ya­ret et­ti­rir­ken, emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük’ün zi­ya­ret edil­me­me­si ve Kü­çük’ün “Dev­let ba­na komp­lo ku­ru­yor” şeklindeki söz­le­ri, “Aca­ba ör­gü­tün bir kıs­mı tas­fi­ye olur­ken, ana çe­kir­de­ği ko­ru­nu­yor mu?” so­ru­su­nu ak­la ge­ti­ri­yor. Şu hal­de, “Emir ko­mu­ta zin­ci­ri için­de iş ya­pan bir ör­gü­tün bel­li men­sup­la­rı ne­den fe­da edi­li­yor ve­ya ce­za­lan­dı­rı­lı­yor?” so­ru­su­nun ce­va­bı­nı ara­ma­lı­yız.
Bu nok­ta­da ka­mu­oyu­nun tep­ki­le­ri­ni din­dir­mek ama­cıy­la ha­re­ket edil­me­di­ği aşi­kâr. Öy­le ol­say­dı, da­ha alt dü­zey­de­ki yet­ki­li­le­rin fe­da edil­me­siy­le ka­muo­yu tat­min edil­me­ye ça­lı­şı­la­bi­lir­di. Bu­ra­da­ki man­tık, bü­tün oto­ri­ter ve to­ta­li­ter ya­pı­lar­da ca­ri olan bir man­tık. Bu man­tı­ğın ta­rih­te­ki bel­ki de ilk sis­te­ma­tik ör­ne­ği, An­tik Yu­nan’da­ki Spar­ta top­lu­mu. Ço­cuk­la­rın ai­le­ler ta­ra­fın­dan de­ğil, kış­la ni­za­mı için­de dev­let ta­ra­fın­dan eği­til­di­ği Spar­ta’da, ço­cuk­la­ra ye­ter­li yi­ye­cek ve­ril­me­ye­rek ken­di­le­rin­den, ya­ka­lan­ma­ma­la­rı kay­dıy­la yi­ye­cek çal­ma­la­rı is­te­nir. Bu eği­ti­min ve ha­ya­tın bir par­ça­sı­dır. An­cak ça­lar­ken ya­ka­la­nan­lar ce­za­lan­dı­rı­lır­lar. Kse­no­fon bu­ra­da­ki man­tı­ğı şöy­le açık­lar:
“Bu ara­da, ‘Hır­sız­lı­ğı hoş gör­dü­ğü hal­de, ya­ka­la­na­na ce­za ver­mek de ne olu­yor?’ di­ye so­ran­lar bu­lu­na­bi­lir. Bu­na ya­nı­tım şu­dur: Her öğ­re­ti­len şe­yin ar­ka­sın­da or­tak bir ge­rek­çe bu­lu­nur, işi­ni iyi ya­pan mak­bul­dür. İşi­ni iyi yap­ma­ya­na ise ce­za ve­ri­lir. Spar­ta’da hır­sız­lık ya­par­ken ya­ka­la­nan ce­za gö­rür. Bu, çal­ma­yı iyi be­ce­re­me­miş ol­ma­nın ce­za­sı­dır.”
Şim­di Er­ge­ne­kon’da gözden çıkarılanlar da iş­te bu man­tık­la ce­za­lan­dı­rıl­mak isteniyor. Böy­le­ce ör­gü­tün ge­ri ka­la­nı­na da esas­lı bir ders ve­ril­miş olu­yor: İş­le­ri­ni da­ha iyi yap­mak, ak­si hal­de ce­za­lan­dı­rıl­mak teh­di­diy­le yüz yü­ze kal­mak... Ta­bi­atıy­la bu ba­kış açı­sı, Er­ge­ne­kon ör­gü­tü­nün için­den bir ba­kış açı­sı­nı tem­sil edi­yor. Bu ha­liy­le de te­mel bir ha­ta ile ma­lul. Çün­kü Tür­ki­ye top­lu­mu, Spar­ta top­lu­mu ola­ma­ya­cak ka­dar açık, de­mok­ra­tik ve ço­ğul­cu bir top­lum. Ni­te­kim da­va iler­le­dik­çe de­rin­le­şi­yor ve 1 nu­ma­ra­nın, 100 nu­ma­ra­yı fe­da ede­rek bu iş­ten kur­tu­la­ca­ğı yö­nün­de­ki umut­la­rı yok olu­yor.
 
Er­ge­ne­kon Zih­ni­ye­ti­nin Aç­ma­zı
Her şey­den ev­vel, Er­ge­ne­kon zih­ni­ye­ti ka­muo­yu vic­da­nın­da mah­kûm ol­muş du­rum­da. Er­ge­ne­kon ör­gü­tü­nün avu­kat­lı­ğı­na so­yun­muş par­ti­ler­de da­hi, Er­ge­ne­kon zih­ni­ye­ti­ne yö­ne­lik ağır eleş­ti­ri­ler yük­se­li­yor. Di­ğer ta­raf­tan ilk id­di­ana­me­de yer al­ma­yan bir­ta­kım va­him ha­di­se­le­rin de Er­ge­ne­kon ile iliş­ki­si­ne da­ir ye­ni bil­gi­ler or­ta­ya çı­kı­yor. Üze­yir Ga­rih ci­na­ye­tin­den Al­bay Rıd­van Öz­den ve Tuğ­ge­ne­ral Bah­ti­yar Ay­dın’ın kat­le­dil­me­si­ne, PKK’nın te­rö­rü bı­rak­ma­sı­na yö­ne­lik dev­let pla­nı­nın sa­bo­te edil­di­ği Bin­göl’de­ki 33 erin şe­hit edil­me­si­ne ka­dar bir­çok tar­tış­ma­lı me­se­le ye­ni­den gün­de­me ge­li­yor. Bil­gi­ler or­ta­ya çık­tık­ça ka­mu­oyu­nun vic­da­ni hük­mü net­le­şir­ken, da­va dos­ya­sı bü­yü­yor.
“Da­nış­tay bas­kı­nı”nın Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan Er­ge­ne­kon’la iliş­ki­len­di­ril­me­si, bu ba­kım­dan bir dö­nüm nok­ta­sıy­dı. Bu iliş­ki, Er­ge­ne­kon da­va­sı­na inan­ma­yan­la­rın önem­li bir kıs­mı için kri­tik eşi­ği teş­kil edi­yor­du. Biz­zat CHP Ge­nel Baş­ka­nı ve Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın avu­ka­tı ol­du­ğu­nu ilan eden De­niz Bay­kal, eğer Da­nış­tay bas­kı­nı ile Er­ge­ne­kon da­va­sı ara­sın­da bir iliş­ki ku­ru­lur­sa ken­di ba­kış açı­la­rı­nın de­ği­şe­ce­ği­ne işa­ret et­miş­ti. Yar­gı­tay’ın ka­ra­rı ile ar­tık bu eşik de aşıl­mış ol­du. Ke­za Ata­bey­ler da­va­sı­nın Er­ge­ne­kon’la iliş­ki­len­di­ril­me­si, Üze­yir Ga­rih ve Al­bay Rıd­van Öz­den da­va­la­rı­nın bu kap­sam­da ye­ni­den açıl­ma­sı, ko­nu­nun hu­kuk mec­ra­sın­da iler­le­di­ği­ni gös­te­ri­yor.
Da­va­nın sey­ri ba­kı­mın­dan kay­de­dil­me­si ge­re­ken bir baş­ka ge­liş­me de, Er­ge­ne­kon hak­kın­da ilk bil­gi­le­ri ve­ren isim­ler­den Tun­cay Gü­ney hak­kın­da mah­ke­me­nin sor­du­ğu so­ru­ya MİT’in ver­di­ği ce­vap­tır. Bu ce­va­bın da­ra­sı alı­nın­ca, Gü­ney’in MİT için ça­lış­tı­ğı an­la­şı­lı­yor. Bu ge­liş­me­den, Gü­ney’i bir tür “soy­ta­rı”ya dö­nüş­tü­re­rek da­va­yı su­lan­dır­ma­ya ça­lı­şan Er­ge­ne­kon mu­hip­le­ri­nin fev­ka­la­de ra­hat­sız ol­duk­la­rı an­la­şı­lı­yor. Bu ge­liş­me­le­rin, Er­ge­ne­kon’la il­gi­li abuk sa­buk şa­ka­lar ya­pan ga­ze­te­ci­ler­den bü­rok­rat­la­ra ka­dar ge­niş bir “be­yaz Türk” ta­ife­si­nin ste­ril dün­ya­la­rın­da­ki kon­for­la­rı bo­za­ca­ğı çok açık.
Sa­nık­la­rın sa­vun­ma­la­rı de­vam eder­ken ko­me­di­ye yö­nel­me­le­ri ve Er­ge­ne­kon mu­hib­bi ba­sı­nın “hem gül­dü hem gül­dür­dü” tü­rün­den ha­ber­le­ri ar­tık, ka­mu­oyu­nu ik­na et­mek bir ya­na cid­di iti­bar kay­bıy­la so­nuç­la­nı­yor. Gün geç­tik­çe Er­ge­ne­kon da­va­sı mah­ke­me sa­lon­la­rı ve med­ya­da­ki ye­ni bil­gi­ler­le de­rin­le­re ini­yor. 1 nu­ma­ra­nın 100 nu­ma­ra­yı fe­da et­me­siy­le işin çö­züm­len­me­ye­ce­ği bel­li olu­yor. Er­ge­ne­kon’un 100 nu­ma­ra­sı­nın teş­hi­riy­le bu dos­ya ka­pan­ma­ya­cak. Bu an­la­şıl­dık­ça da Er­ge­ne­kon cep­he­si çö­kü­yor. İç he­sap­laş­ma, ih­bar ve if­şa­at­la­rın önü açı­lı­yor.
Mah­ke­menin Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’na yö­nelt­ti­ği “MİT’in Er­ge­ne­kon bil­gi ve bel­ge­le­ri kar­şı­sın­da ne yap­tı­nız?” so­ru­su as­lın­da ya­sa­ma, yü­rüt­me, ba­sın ve bü­tün bir top­lu­ma yö­nel­til­miş bir so­ru. Bu so­ru, Er­ge­ne­kon’un, nam-ı di­ğer Glad­yo’nun tas­fi­ye­si için hu­ku­ki ge­liş­me­le­rin yet­me­ye­ce­ği­ni de ih­sas edi­yor as­lın­da. Er­ge­ne­kon ör­gü­tü ve zih­ni­ye­ti­nin mah­ku­mi­ye­ti­ni ge­cik­ti­ren hu­sus ise de­mok­ra­tik hu­kuk dev­le­ti ol­ma is­ti­ka­me­tin­de bek­le­nen re­form­la­rın ya­vaş­la­ma­sı ve bu yön­de bir si­ya­si ira­de ek­sik­li­ği­nin his­se­dil­me­si. Bu ko­nu­da ma­hal­li se­çim­ler son­ra­sın­da müs­pet bir de­ği­şik­lik ya­şa­nır­sa, Er­ge­ne­kon örgütü sa­de­ce yar­gı­da de­ğil, ya­sa­ma ve yü­rüt­me nez­din­de de cid­di bir tas­fi­ye­ye uğ­ra­ya­bi­lir.

Paylaş Tavsiye Et