Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (April 2009) > Türkiye Siyaset > Azerbaycan’da Ergenekon algısı
Türkiye Siyaset
Azerbaycan’da Ergenekon algısı
Sami Rıfat
TÜR­Kİ­YE’DE sü­re­gi­den Er­ge­ne­kon Da­va­sı, yurt­dı­şın­da en çok Ba­kü ba­sı­nın­da yan­kı uyan­dı­rı­yor. Ba­zı med­ya or­gan­la­rın­da Er­ge­ne­kon’la il­gi­li ge­liş­me­le­rin ne­re­dey­se saa­ti sa­ati­ne ta­kip edil­di­ği; ki­min tu­tuk­lan­dı­ğı, ki­min tah­li­ye edil­di­ği, han­gi sa­nı­ğın sağ­lık du­ru­mu­nun kö­tü­leş­ti­ği gi­bi hu­sus­la­rın anın­da yan­kı bul­du­ğu gö­rü­lü­yor. İl­gi­li ha­ber­le­rin aka­bin­de Ye­ni Mü­sa­vat, Eks­pres, Ye­ni Çağ, Ada­let, Şark gi­bi ga­ze­te­ler­de ve pek çok in­ter­net say­fa­sın­da ya­pı­lan yo­rum­lar da ca­ba­sı.
Kar­deş ül­ke med­ya­sın­da Er­ge­ne­kon’a gös­te­ri­len bu il­ginç te­vec­cüh, ge­rek da­va sa­nık­la­rıy­la da­ha ön­ce ir­ti­bat­la­rı olan Ba­kü’de­ki ba­zı çev­re­le­rin söz ko­nu­su da­vay­la il­gi­li iç ka­mu­oyun­da oluş­tur­duk­la­rı olum­lu imaj­la, ge­rek­se ül­ke içe­ri­sin­de AK Par­ti kar­şı­tı bir ke­si­min var­lı­ğıy­la açık­la­na­bi­lir. Ay­rı­ca bu du­rum, her ne ka­dar “iki dev­let, bir mil­let” ola­rak ni­te­len­di­ril­se­ler de, bu iki ül­ke­nin bir­bi­ri­ni ye­te­rin­ce ta­nı­ya­ma­ma­sın­dan ve ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­di­re­me­me­sin­den de kay­nak­la­nı­yor.
Er­ge­ne­kon Da­va­sı’na kuş­kuy­la ba­kan Aze­ri med­ya­sı­nın ge­ne­li­ne hâ­kim olan al­gı­ya ba­kı­lır­sa, Tür­ki­ye’de va­ta­nı­nı ve Türk dün­ya­sı­nı sev­mek­ten baş­ka bir su­çu ol­ma­yan ki­şi­le­re kar­şı bir da­va yü­rü­tü­lü­yor ve AK Par­ti kar­şı­tı olan ay­dın­lar ile as­ker­le­rin üze­ri­ne gi­di­li­yor. Ge­nel­lik­le De­niz Bay­kal gi­bi Er­ge­ne­kon Da­va­sı’nı eleş­ti­ren si­ya­set­çi­le­rin ve Ve­li Kü­çük, Do­ğu Pe­rin­çek gi­bi sa­nık­la­rın açık­la­ma­la­rı­na ge­niş yer ve­ren med­ya­da, yar­gı­la­nan­la­rın dar­be gi­ri­şi­min­de bu­lun­ma ih­ti­ma­li, bun­la­rın de­rin bağ­lan­tı­la­rı ve ele ge­çi­ri­len si­lah­lar söz ko­nu­su da­hi edil­mi­yor. Öy­le gö­rü­nü­yor ki, tüm bu imaj ope­ras­yo­nu bel­li bir mer­kez­den üre­ti­li­yor ve çe­şit­li ha­ber kay­nak­la­rı­na ser­vis edi­li­yor.
Er­ge­ne­kon ya­pı­lan­ma­sı­nın en önem­li isim­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu id­di­a edi­len Emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük, Aze­ri med­ya­sın­da ne­re­dey­se Türk dün­ya­sı­nın kah­ra­ma­nı ve te­rö­re kar­şı mü­ca­de­le ver­miş mu­zaf­fer bir ko­mu­tan ima­jıy­la su­nu­lu­yor. Hat­ta onun Aze­ri kö­ken­li ol­du­ğu hu­su­su özel­lik­le vur­gu­la­nı­yor. Kü­çük’ün, da­ha zi­ya­de di­as­po­ra grup­la­rı­nı bir­leş­ti­ren Dün­ya Azer­bay­can­lı­la­rı Kon­gre­si isim­li teş­ki­la­tın es­ki yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Ay­rı­ca yer­li ba­zı si­ya­si teş­ki­lat­la­ra mad­di des­tek ver­di­ği de söy­le­ni­yor. Bu ara­da, bi­rin­ci Er­ge­ne­kon id­di­ana­me­sin­de Ve­li Kü­çük ve Sev­gi Ere­ne­rol gi­bi isim­ler­le bir­lik­te anı­lan Aze­ri-Türk Ka­dın­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Ten­zi­le Rüs­tem­han­lı, Kü­çük’ü sa­vun­ma­dık­la­rı için Ba­kü’de­ki ba­zı ga­ze­te­le­ri kı­na­mış­tı; zi­ra emek­li tuğ­ge­ne­ral on­la­ra ya­yın­la­rı­nı sür­dür­me­le­ri için mad­di yar­dım­lar gön­der­miş. İs­mi ge­çen­le­rin çok es­ki dos­tu olan Rüs­tem­han­lı’nın an­la­ta­cak da­ha bir­çok şe­yi ol­du­ğu tah­min edi­le­bi­lir.
Si­ya­si are­na­da da­ha zi­ya­de mil­li­yet­çi ke­sim­le­rin Er­ge­ne­kon sa­vu­nu­su yap­tı­ğı gö­rü­lü­yor. Ana mu­ha­le­fet par­ti­si Mü­sa­vat’ın ya­yın or­ga­nı olan Ye­ni Mü­sa­vat, Er­ge­ne­kon’la il­gi­li ha­ber­le­ri gü­nü gü­nü­ne ve­ri­yor. Ye­ri gel­miş­ken, Ve­li Kü­çük’ün tu­tuk­lan­dık­tan son­ra ilk mü­la­ka­tı­nı yi­ne Ye­ni Mü­sa­vat ga­ze­te­si­ne ver­di­ği­ni ha­tır­lat­mak ge­re­kir. Ga­ze­te­nin Ya­yın Yö­net­me­ni Ra­uf Ari­foğ­lu, Er­ge­ne­kon sü­re­ci­ni Tür­ki­ye’de mil­li­yet­çi eli­tin tas­fi­ye­si ola­rak ni­te­len­di­ri­yor. Al­bay Le­vent Gök­taş’la yıl­lar ön­ce Ba­kü’de ah­bap ol­du­ğu­nu an­la­tan Ari­foğ­lu, İb­ra­him Şa­hin, Tun­cay Öz­kan ve Ad­nan Bu­lut’la da te­mas­ta bu­lun­du­ğu­nu açık­la­dı.
Si­ya­si par­ti­le­rin li­der­le­ri de Er­ge­ne­kon sü­re­ci­ne kuş­kuy­la ba­kı­yor­lar. On ikin­ci dal­ga­nın aka­bin­de Ümit Par­ti­si Baş­ka­nı, Mil­let­ve­ki­li İk­bal Ağa­yev, “Tür­ki­ye ik­ti­da­rı Er­ge­ne­kon ope­ras­yo­nun­da ar­tık if­ra­ta var­mış­tır. Bir gün bu ko­nu AK Par­ti’ye de uza­na­cak­tır.” şek­lin­de bir açık­la­ma yap­tı. Ağa­yev, da­ha ön­ce Tun­cer Kı­lınç’la bir­kaç de­fa fi­kir te­ati­sin­de bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti. Mü­sa­vat, Va­tan­daş Da­ya­nış­ma­sı, Halk Cep­he­si gi­bi Azer­bay­can’da de­mok­ra­si mü­ca­de­le­si ver­dik­le­ri­ni ile­ri sü­ren mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin li­der­le­ri de Er­ge­ne­kon sa­nık­la­rı­nı mü­da­fa­a eden gö­rüş­ler di­le ge­tir­di­ler.
Er­ge­ne­kon yan­lı­sı ben­ze­ri his­si­yat, sa­de­ce med­ya­da ve si­ya­set­te de­ğil, ay­nı za­man­da ana­liz­ci­ler ara­sın­da da his­se­di­li­yor. Ba­kü mer­kez­li Av­ras­ya Gü­ven­lik ve Stra­te­jik Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi Baş­ka­nı Dr. Ha­tem Cab­bar­lı ko­nuy­la il­gi­li ka­le­me al­dı­ğı bir ma­ka­le­de, Er­ge­ne­kon ope­ras­yon­la­rı­nı Sta­lin dö­ne­min­de­ki “kır­mı­zı te­rör”e ben­ze­ti­yor ve “bu ope­ras­yon­lar­da hal­kın dü­şü­nen be­yin­le­ri ve ay­dın­la­rı­nın hap­se­dil­mek­te, ses­le­ri kı­sıt­lan­mak­ta ve sin­di­ril­mek­te” ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Tür­ki­ye’de bir­çok ya­zı­sı ya­yın­la­nan Cab­bar­lı’ya gö­re, söz ko­nu­su ope­ras­yon Ba­tı’nın di­rek­ti­fi ile ya­pı­lı­yor ve bu­ra­da ni­ha­i amaç Tür­ki­ye’yi par­ça­la­mak.
Er­ge­ne­kon’u sa­vu­nan med­ya or­gan­la­rı, son haf­ta­lar­da Tür­ki­ye ile Azer­bay­can ara­sın­da ya­şa­nan ger­gin­lik­te de iki ül­ke iliş­ki­le­ri­ne za­rar ve­re­cek ya­yın­lar ya­pı­yor­lar. Özel­lik­le AK Par­ti ik­ti­da­rı­nın Er­me­nis­tan’la gö­rüş­me­le­ri sür­dür­me­si ve ka­ra sı­nı­rı­nı aç­ma gi­ri­şim­le­ri bu ya­yın­la­rın do­zu­nu art­tı­rı­yor. Ba­sın-ya­yın or­gan­la­rın­da hâ­kim olan söz ko­nu­su Er­ge­ne­kon al­gı­sı, halk ara­sın­da da Tür­ki­ye’de­ki ik­ti­da­ra kar­şı sa­nal tep­ki­le­rin doğ­ma­sı­na yol açı­yor. Önü­müz­de­ki dö­nem­de söz ko­nu­su al­gı­nın iza­le edil­me­me­si, iki­li iliş­ki­ler­de ye­ni prob­lem alan­la­rı ve özel­lik­le de bir gü­ven bu­na­lı­mı do­ğu­ra­bi­lir.
Tür­ki­ye’de­ki ik­ti­dar, he­le de AK Par­ti kur­may­la­rı, kom­şu ül­ke­de ken­di­le­ri­ne kar­şı olu­şan bu olum­suz ima­jın ne­den­le­ri­ni araş­tır­ma­lı ve ge­re­kir­se Ba­kü’de si­ya­si par­ti­ler ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rıy­la ir­ti­ba­ta ge­çe­rek ka­lı­cı iliş­ki­ler te­sis et­me­li­dir. “İki dev­let, bir mil­let” ede­bi­ya­tı, iki ak­ra­ba ül­ke ara­sın­da­ki me­se­le­le­rin gö­rü­şül­me­si­nin önü­nü kes­me­me­li; bi­la­kis fark­lı al­gı­la­ma­la­rın çı­kış nok­ta­la­rı üze­ri­ne dü­şün­me­yi teş­vik et­me­li.

Ni­ha­ye­tin­de Azer­bay­can’da Er­ge­ne­kon al­gı­sı­nın gi­de­ril­me­si, iki ül­ke ara­sın­da ge­rek res­mî ku­rum­lar ge­rek­se de si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da sağ­lık­lı bil­gi akı­şı­nın sağ­lan­ma­sıy­la müm­kün ola­bi­lir. Di­ğer yan­dan ha­ki­ka­ten Er­ge­ne­kon sa­nık­la­rıy­la bir ör­güt çer­çe­ve­sin­de da­ha ön­ce ir­ti­ba­tı olan kim­se­le­rin de yar­gı önü­ne çı­ka­rıl­ma­sı ge­re­kir.


Paylaş Tavsiye Et