Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2007) > Merhaba >
Merhaba
Mil­let ko­nuş­tu, Türk­çü ve Kürt­çü­ler sus­tu. Mil­let ko­nuş­tu, hor­tum­cu ve dev­let­çi­ler sus­tu. Mil­let ko­nuş­tu, söz­de ay­dın­lar ve göz­de ga­ze­te­ci­ler sus­tu. 22 Tem­muz dört dört­lük bir halk ayak­lan­ma­sı­dır: Ta­rih de­vam edi­yor, Türk­ler her fır­sat­ta bü­yük bir mil­let ol­duk­la­rı­nı ka­nıt­lı­yor!
 
Bu ay­ki dos­ya­mız­da 27 Mayıs’tan 27 Ni­san’a uza­nan as­ke­rî mü­da­ha­le­le­ri mer­cek al­tı­na al­dık. Gi­riş ya­zı­sın­da Ha­san Kö­se­ba­la­ban, as­ke­rî dü­zen­le­me­le­rin halk ira­de­si­ne ge­çi­ci ba­lans aya­rı yap­ma dı­şın­da et­ki ede­me­di­ği­ni; çün­kü hal­kın “de­mok­ra­siy­le cun­ta­cı­lık ara­sı bir re­jim de­ğil, adam gi­bi de­mok­ra­si is­te­di­ği­ni” be­lir­ti­yor. 12 Mart’ı in­ce­le­yen Mu­rat Ye­şil­taş, Ada­let Par­ti­si’nin as­ke­rî re­ji­me dı­şa­rı­dan des­tek sağ­la­ma­sı­nın ma­li­ye­ti­ni, Ece­vit’in ik­ti­da­ra gel­me­siy­le öde­di­ği­ni; hal­kın bu ha­ta­yı af­fet­me­di­ği­ni söy­lü­yor. 12 Ey­lül’ü de­ğer­len­di­ren Mu­rat Yıl­maz ise, as­ker­le­rin kur­du­ğu “iki bu­çuk par­ti­li dü­ze­nin so­nuç­ta on­la­rın aley­hi­ne, tas­fi­ye et­mek is­te­dik­le­ri ge­le­nek­le­rin ise le­hi­ne iş­le­me­ye baş­la­dı­ğı­nı” di­le ge­ti­ri­yor.
 
Ya­sin Ak­tay, 28 Şu­bat mü­da­ha­le­si­ni ir­de­le­di­ği ya­zı­sın­da, 28 Şu­bat’ta et­ki­li ve tu­tar­lı bir si­ya­si du­ruş or­ta­ya ko­na­ma­dı­ğı­nı; do­la­yı­sıy­la 1999 se­çim­le­rin­de mağ­dur­la­rın ba­şa­rı­sız ol­du­ğu­nu; bu­na kar­şı­lık, 27 Ni­san mü­da­ha­le­sin­de omur­ga­lı bir tu­tum ser­gi­le­yen AK Par­ti’nin hal­kın te­vec­cü­hü­nü ka­zan­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.
 
Bu ayın söy­le­şi­si­ni ge­nel ya­yın yö­net­me­ni­miz Mus­ta­fa Özel ile ger­çek­leş­tir­dik. 22 Tem­muz’un 4. Ana­do­lu İh­ti­la­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Özel, ge­liş­me­le­rin Tür­ki­ye’de hem sol hem de İs­lam­cı bir mu­ha­le­fet boş­lu­ğu ya­rat­tı­ğı­nı ve bu iki­si­nin ger­çek­te bir tek boş­luk ol­du­ğu­nu ile­ri sü­rü­yor.
 
Si­ya­set boş­luk kal­dır­maz!

Paylaş Tavsiye Et