Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2008) > Dosya > DEVLET VE ALEVİLER
Dosya
DEVLET VE ALEVİLER
Ale­vi­ler, Os­man­lı dü­ze­ni­ne te­ğet ya­şa­dı­lar. Mez­he­bî ve da­ha çok da si­ya­si se­bep­ler­le gö­ze­tim (“Ta­ki­bat”) al­tın­da tu­tul­du­lar. Cum­hu­ri­yet bu gö­ze­ti­mi kal­dı­rı­yor gi­bi yap­tı; fa­kat Ale­vi­le­re pro­fan (din­dı­şı) bir mis­yon yük­le­di. Tür­ki­ye, Ale­vi­li­ği 80 yıl­dır iki ara­da bir de­re­de ya­şı­yor.
Nec­det Su­ba­şı mo­dern­li­ğin ge­le­nek­sel Ale­vi­li­ği yok et­ti­ği­ni, “de­de­lik” gi­bi Ale­vi va­ro­lu­şu­nu te­mel­len­di­ren ay­gıt­la­rın pek ço­ğu­nun cid­di bir imaj ve içe­rik kay­bı ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ti­yor. Na­il Yıl­maz ise bu du­ru­mun or­ta­ya çı­kar­dı­ğı kim­lik bu­na­lı­mı­na dik­kat çe­ki­yor: Ale­vi­ler geç­miş­te di­nî açı­dan ta­nım­la­dık­la­rı kim­lik­le­ri­ni terk ede­rek, et­nik, kül­tü­rel ve­ya si­ya­si içe­rik­li ye­ni kim­lik­ler ge­liş­ti­ri­yor­lar.
Re­ha Ça­mu­roğ­lu üze­rin­den AK Par­ti’nin ger­çek­leş­tir­me­ye ça­lış­tı­ğı ye­ni açı­lı­mın “Ale­vi­le­ri dö­nüş­tür­me ni­ye­ti ta­şı­ma­ma­sı” ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Ah­met Ya­şar Ocak, “bu açı­lı­mın si­ya­sal ran­ta kur­ban edil­me­me­si­ni” te­men­ni edi­yor. Ya­sin Ak­tay, dev­let­le bu ye­ni ran­de­vu­nun Ale­vi­ler­le sı­nır­lı kal­ma­ya­ca­ğı­nı; bü­tün ül­ke­nin va­tan­daş­lık çı­ta­sı­nı yük­sel­te­cek bir iş­lev gö­re­ce­ği­ni vur­gu­lu­yor.
Ümit Ak­soy, Ke­ma­lizm’in Ale­vi­lik ve Sün­ni­lik iliş­ki­si­ni ir­de­ler­ken, Ni­gar Bu­lut Tuğ­suz dev­le­tin Ale­vi ta­nım­la­ma­sı­nın ne ka­dar tu­ta­ca­ğı­nı sor­gu­lu­yor. Tal­ha Kö­se ise ye­ni açı­lı­mın, Ale­vi­ler­le mer­ke­zî hü­kü­met ara­sın­da di­ya­log sü­re­ci­ni baş­la­ta­bi­le­cek bir fır­sat ol­du­ğu­na ve bu­nun he­ba edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ne işa­ret edi­yor.
Ay­rı­ca Dün­ya Ehl-i Beyt Vak­fı Ge­nel Baş­ka­nı Fer­ma­ni Al­tun ve Cem Vak­fı’ndan Ali Rı­za Uğur­lu, Ale­vi­le­rin dev­let­ten ta­lep­le­ri­ne da­ir gö­rüş­le­riy­le dos­ya­mı­za kat­kı­da bu­lu­nu­yor­lar.
Ale­vi­li­ği de, Kürt­lü­ğü de bir dev­let me­se­le­si ol­mak­tan çı­ka­rıp, “millet me­se­le­si” ha­li­ne ge­tir­di­ği­miz gün, ara­mı­za ka­ra ke­di­ler gi­re­me­ye­cek.

Paylaş Tavsiye Et