Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (January 2008) > Dosya > Ali Rıza UĞURLU*: “Aleviler nimette değil, külfette eşit”
Dosya
Ali Rıza UĞURLU*: “Aleviler nimette değil, külfette eşit”
*Dede, Cem Vakfı
 SON gün­ler­de özel­lik­le ba­sın­da da­ha faz­la yer alan Ale­vi­le­rin so­run­la­rı­nın gi­de­ril­me­si me­se­le­si ne ya­zık ki se­ne­ler­dir ih­mal edi­len bir ko­nu. Ön­ce­lik­le, ge­ci­ken bir ada­le­tin ar­tık te­cel­li et­me­sin­den ya­na­yız. Dev­le­ti­mi­zi yö­ne­ten­ler, her inanç gu­ru­bu­na eşit dav­ran­mak zo­run­da. Bu de­mok­ra­si­nin bir ge­re­ği. Bu kap­sam­da Ale­vi-İs­lam İnanç Ön­der­le­ri de­de, ba­ba ve za­kir­le­ri­ne din hiz­met­li­si kad­ro­su ve­ril­me­si ve bu hiz­met­le­rin ku­rum­sal­laş­tı­rıl­ma­sı, biz­le­rin se­ne­ler­dir üze­rin­de dur­du­ğu bir is­tem. Cem Vak­fı ola­rak;
1. Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı’nın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı,
2. Ge­nel büt­çe­den Ale­vi­le­re pay ay­rıl­ma­sı,
3. Din ders­le­rin­de Ale­vi inan­cı­nın da öğ­re­til­me­si,
4. TRT’de Ale­vi­li­ğe yer ve­ril­me­si,
5. Ce­mev­le­ri­nin ya­pı­mı­nın sağ­lan­ma­sı,
6. İnanç Ön­der­le­ri­ne (De­de/Ba­ba) okul açıl­ma­sı,
7. Sa­zın okul­la­ra tav­si­ye edil­me­si
şek­lin­de aci­len ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri sı­ra­la­mış­tık. Ale­vi kit­le­yi yok sa­yan an­la­yış bu is­tem­le­ri­mi­zi gör­mez­lik­ten gel­di.
Hal­kı­mı­zın inanç­sal hiz­met­le­ri­ni kar­şı­la­ya­cak, mağ­du­ri­yet­le­ri­ni gi­de­re­cek her tür­lü ça­lış­ma­ya des­tek ola­ca­ğı­mı­zın bi­lin­me­si­ni is­te­riz. Ama bu des­te­ği­miz atı­la­cak sa­mi­mi adım­la­ra gö­re şe­kil­le­ne­cek­tir. Çün­kü bu top­lu­ma geç­miş­te bir­çok va­at­ler ve­ril­miş ama ye­ri­ne ge­ti­ril­me­miş­tir. Uma­rız hü­kü­me­tin son açı­lı­mı da on­lar­dan bi­ri ol­maz. Ulus­la­ra­ra­sı Hu­kuk Pro­fe­sö­rü Sa­yın İz­zet­tin Do­ğan’ın ön­der­li­ğin­de­ki Cem Vak­fı, bu­gü­ne ka­dar hep mü­za­ke­re­den ve di­ya­log­dan ya­na ol­du. So­run­la­rı­mı­zın dev­le­ti­miz­ce çö­zül­me­si­ni is­te­di. Bu ne­den­le AİHM’de de­ğil, ken­di ül­ke­mi­zin yar­gı or­gan­la­rın­da da­va­lar aç­tı. Çün­kü dev­le­tin, hal­kı üze­rin­de eşit dav­ran­ma, eşit hiz­met et­me pren­si­bi adı­na Ale­vi kit­le­yi ele al­ma­sı­nın, va­tan­daş­la­rı ara­sın­da inanç ba­zın­da ay­rım yap­ma­ma­sı­nın ar­tık za­ma­nı gel­di, hat­ta ge­çi­yor.
Sün­ni kar­deş­le­ri­mi­zin inançlarının ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­bil­me­si için ca­mi yap­tı­ran, ho­ca ata­yan, elek­trik-su gi­bi mas­ra­fı­nı kar­şı­la­yan dev­let, yir­mi beş mil­yon olan Ale­vi inan­cı­na men­sup kit­le­ye de eşit dü­zey­de hiz­met gö­tür­me­li. Ulu­sal bir­lik, bu­gün­kü de­mok­ra­si ve in­san hak­la­rı ça­ğın­da, ya­sa­lar önün­de mut­lak eşit­lik­ten ge­çi­yor. Oy­sa Ale­vi­ler ni­met­te de­ğil, kül­fet­te eşit. Yir­mi beş mil­yon gi­bi bü­yük bir kit­le­nin hak­lı olan is­tem­le­ri­nin hal­li ül­ke­mi­zin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ne hiz­met ede­cek­tir.
Ale­vi yurt­taş­lar kent­leş­me­nin ge­tir­di­ği eroz­yo­na mu­ha­tap ol­du­lar. Her­kes ken­di inan­dı­ğı ide­olo­ji­yi Ale­vi­lik san­dı. Böy­le gi­der­se, kök­le­rin­den ko­pa­rı­lan ve hiç­bir ma­ne­vi di­sip­li­ne ta­bi ol­ma­yan mil­yon­lar­ca in­san ül­ke­mi­zin bir­li­ği­ni is­te­me­yen güç­ler­ce iş­tah ka­bar­tı­cı av ola­cak­tır. Ül­ke­mi­zin ulu­sal bir­lik ve bü­tün­lü­ğüy­le oy­na­mak is­te­yen­ler bu bü­yük kit­le­yi kul­lan­ma­ya kal­ka­cak­tır. Ül­ke­mi­zi yö­ne­ten her sağ­du­yu­lu hü­kü­me­tin bu hak­lı is­tem­le­ri­mi­zi ka­bul et­me­si ve ya­sal en­gel­le­ri kal­dır­ma­sı ge­re­kir. Ye­ni dün­ya dü­ze­ni­ni yön­len­di­ren en önem­li kav­ram­lar, in­san hak ve öz­gür­lük­le­ri ile de­mok­ra­si­dir. 21. yüz­yıl Tür­ki­ye’sin­de ha­len bun­la­rı ko­nu­şu­yor ol­ma­nın sı­kın­tı­sı­nı ya­şı­yo­ruz. Bu hak­la­rın ta­nın­ma­sı ya­ni inanç kim­li­ği­miz, iba­det me­kan­la­rı­mız ve inanç ön­der­le­ri­miz olan de­de/ba­ba­la­rın ya­sal sta­tü­ye ka­vuş­ma­sı ül­ke­mi­zin ba­rı­şı­na, bir­li­ği­ne hiz­met ede­cek ve yıl­la­rın hak­sız­lı­ğı da or­ta­dan kal­ka­cak­tır. İn­san­lar bir­bi­ri­ni ta­nı­ya­cak; ta­nı­dık­ça se­ve­cek; pe­şin hü­küm­ler­le ya­pı­la­cak is­tis­mar­lar da or­ta­dan kal­ka­cak­tır. Dev­le­ti­miz de her­ke­sin dev­le­ti ola­cak­tır. Bu ül­ke, üze­rin­de ya­şa­yan her­ke­sin­dir. Ül­ke­mi­zin ve hal­kı­mı­zın ya­ra­rı­na olan her ha­yır­lı ola­yın ar­ka­sın­da olu­ruz. Her şe­ye mu­ha­le­fet et­mek kim­se­ye bir şey ka­zan­dır­ma­dı, ka­zan­dır­ma­ya­cak da. Ba­rı­şa ve bir­li­ğe her za­man­kin­den da­ha çok ih­ti­ya­cı­mız var. Bu has­ret he­pi­mi­zin.

Paylaş Tavsiye Et