Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (February 2008) > Dergi > Ay Vakti
Dergi
Aylık Kültür ve Edebiyat Dergisi Medeniyet Özel Sayısı
Yıl: 7, Sayı: 82-83-84, 2007
Ki­mi ke­li­me­ler/kav­ram­lar var ki an­lam, çağ­rı­şım, ta­sav­vur, im­ge ba­kı­mın­dan mü­te­va­zı sı­nır­la­rın hay­li öte­sin­de bir zen­gin­li­ğe sa­hip; tıp­kı me­de­ni­yet gi­bi. En ge­nel ta­nı­mıy­la, bir dün­ya gö­rü­şü­nün (ev­vel za­man kal­bur me­kân için­de) mad­di, ta­ri­hî bir ni­te­lik ka­zan­ma­sı olan me­de­ni­yet söz­cü­ğü­ne şöy­le bir do­kun­mak, en üs­tün­kö­rü ha­liy­le bi­le say­fa­lar do­lu­su so­ru­ya işa­ret edi­yor. İs­lam, Ba­tı ve di­ğer me­de­ni­yet­le­rin ken­di iç­le­rin­de at­la­dı­ğı eşik­ler, bir­bir­le­riy­le et­ki­le­şim­le­ri, mo­dern çağ­da­ki va­zi­yet­le­ri; si­ya­si, top­lum­sal, eko­no­mik ve sa­nat­sal te­za­hür­le­ri; (Hun­ting­ton’ın ku­lak­la­rı çın­la­sın) ça­tış­ma, uz­laş­ma, ge­çiş­ken­lik tez­le­riy­le bir­lik­te da­ha bir sü­rü me­se­le me­de­ni­yet ça­tı­sı al­tın­da tu­tuş­tu­rul­ma­yı bek­li­yor.
Ay­lık kül­tür ve ede­bi­yat der­gi­si Ay Vak­ti 82., 83. ve 84. sa­yı­la­rı­nı bir­leş­tir­di­ği Me­de­ni­yet Özel Sa­yı­sı ile 480 say­fa bo­yun­ca bu so­ru­la­ra ce­vap arı­yor. Der­gi yö­net­me­ni Şe­ref Ak­ba­ba ile edi­tör Lüt­fi Su­nar’ın su­nuş ya­zı­la­rı­nın ar­dın­dan, me­de­ni­yet kav­ra­mı ye­di ana baş­lık al­tın­da in­ce­le­ni­yor: “Me­de­ni­ye­tin An­la­mı ve Kay­nak­la­rı” baş­lı­ğı­nı ta­şı­yan ilk bö­lüm­de kav­ram et­ra­fın­da ge­liş­ti­ri­len ta­nım­la­ra yer ve­ril­miş. Ya­zar Yu­suf Kap­lan bu bö­lü­mün rö­por­taj ko­nu­ğu. “Şe­hir ve Me­de­ni­yet” baş­lık­lı ikin­ci bö­lü­mün söy­le­şi ko­nu­ğu ise mi­mar Tur­gut Can­se­ver. Üçün­cü bö­lü­mün baş­lı­ğı “Mo­dern Uy­gar­lık ve Kriz­le­ri”. “Me­de­ni­yet­ler Ça­tış­ma­sı mı?” baş­lık­lı dör­dün­cü bö­lüm­de ça­tış­ma te­zi eleş­ti­ri ma­sa­sı­na ya­tı­rı­lı­yor. “Me­de­ni­ye­ti­miz­den Yan­sı­yan­lar” baş­lık­lı be­şin­ci bö­lüm­de ge­le­nek­le­ri­mi­ze, ağır­lık­lı ola­rak da ede­bi­yat ve sa­na­tı­mı­za atıf­ta bu­lu­nul­muş. Hat­tat Hü­se­yin Kut­lu, ken­di­siy­le ya­pı­lan söy­le­şi­de sa­nat ve me­de­ni­yet üze­ri­ne dü­şün­ce­le­ri­ni di­le ge­ti­ri­yor. Al­tın­cı bö­lüm­de me­de­ni­ye­tin mo­der­ni­te ile gir­di­ği im­ti­han sor­gu­la­nı­yor. Ay­rı­ca bu bö­lüm­de iki pa­ne­lin çö­züm­len­miş me­tin­le­ri de yer alı­yor. Mo­der­ni­te ve İs­la­mi Ye­ni­len­me ko­nu­lu ilk pa­ne­lin ka­tı­lım­cı­la­rı Bobby S. Say­yid, Ab­do­ol­ka­rim Va­kil ve S. Per­vez Man­zo­or. Ya­sin Ak­tay, Ab­dur­rah­man As­lan, Fer­hat Ken­tel ve Ali Bu­laç’ın ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tıl­dı­ğı di­ğer pa­ne­lin ko­nu­su ise Bir Me­de­ni­yet İd­di­a­mız Var mı? “Türk Dü­şün­ce­sin­de Me­de­ni­yet Al­gı­sı”nın ele alın­dı­ğı son bö­lüm­de bu alan­da te­ma­yüz et­miş isim­ler öne çı­kar­tıl­mış. Prof. Dr. Sa­det­tin Ök­ten’le Os­man­lı me­de­ni­ye­ti ko­nu­sun­da ya­pı­lan rö­por­ta­jın ar­dın­dan der­gi say­fa­la­rı son bu­lu­yor. Da­ha ay­rın­tı­lı bil­gi­ye www.ay­vak­ti.net ad­re­sin­den ula­şı­la­bi­lir. /Ner­min Te­ne­ke­ci

Paylaş Tavsiye Et